Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsindustriellt samarbete i Europa - organisationen IEPG.

Försvarsindustriellt samarbete i Europa - organisationen IEPG. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wetterqvist Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-05
Rapportnummer: (FOA A 10032-1.3)
Nyckelord CEPA, CNAD, CTP, DDI, EG, EDEM, EDIG, EDIS, EUCLID, IEPG, IPR, juste retour, NAD, NATO, offsets, paneler, RTP, Sverige, TA, technology transfer, USA, WEU, worksharing, FIND-projektet
Sammanfattning Studien behandlar mellanstatligt samarbete inom försvarsmaterielanskaffning och de organisatoriska strukturer som finns tillgängliga i Europa för sådant samarbete. Den inleds med en översikt av utvecklingen inom den försvarsindustriella sektorn i Europa med fokus på det senaste decenniet, samt en presentation av försvarsindustriellt samarbete på mellanstatlig nivå och de olika organisationer eller fora för västeuropeiska länder som finns inom detta område. En närmare presentation och ett försök till analys av en av dessa organisationer, the Independent European Programme Group (IEPG) står studiens fokus. Dess syften, målsättningar, arbetsformer och samarbetsprojekt beskrivs, liksom vilka drivkrafter och intressen hos medlemsländerna som påverkar organisationens utveckling, och mot- och framgångar. Ett särskilt kapitel ägnas EG:s arbete för frihandel och försök till kontroll av anskaffningen av försvarsmaterial, vilken idag är undantagen EG:s kontrollmekanismer (bl a beträffande importtullar, monopolisering och offentlig upphandling) genom främst Artikel 223-25 i Romtraktaten och Artikel 30 i Enhetsakten. Kapitlet diskuterar även den framtida utvecklingen inom ett eventuellt europeiskt försvarssamarbete, med EG, WEU, NATO och IEPG som huvudaktörer. En avdelning tar särskilt upp den amerikanska inställningen till IEPG, en gemensam europeisk försvarsmarknad och EG. Avslutningsvis presenteras den svenska regeringens inställning till samverkan med utlandet inom försvarsmaterielområdet, samt relationen Sverige - IEPG.
Abstract The study deals with inter-governmental co-operation in defence equipment procurement and the organizational structures in Europe available for such co-operation. It begins with an overview of developments within the defence industrial sector in Europe, with focus on the past decade. Defence industrial co-operation on the inter-governmental level and the organizations and fora for West European countries that are active in this area are briefly introduced. A closer presentation of, and an attempt to analyze one of these organizations, the Independent European Programme Group (IEPG), is the main focus of the study. The IEPG´s organization, goals and co-operative projects are described, as well as the particular interests of the member countries that affect the development, successes and failures of the IEPG. One chapter deals specifically with the controlled defence market within the IEPG, and the EC´s effort to maintain, in a free market environment within the EC, control over trade in military equipment, currently exempt from EC laws (import tariffs and customs etc.), primarily through Articles 223-25 in the Charter of Rome, and Article 30 of the Single European Act. The future development of a possible European defence co-operation within a future European Union, with the EC, NATO, WEU and IEPG as the main actors is also discussed. One section deals specifically with the US position vis-a-vis the IEPG, a Common European Defence Market and the EC. The last chapter deals with the Swedish Government´s policy towards international co-operation in the defence industrial sector, and the relations between Sweden and the IEPG.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182