Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Asien attraherar. Rysslands förändrade säkerhetspolitiska miljö i Asien.

Asien attraherar. Rysslands förändrade säkerhetspolitiska miljö i Asien. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kiesow Ingolf
Ort: Stockholm
Sidor: 155
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-04-30
Rapportnummer: (FOA A 10043-1.4)
Nyckelord De icke-asiatiska makternas roller, Japans ambitioner, Kinas ambitioner, Koreas återförening, kapprustning, asiatiskt säkerhetssamarbete, sekulariserad stat, islamisk stat, Turkiets ambitioner, Irans och Saudiarabiens ambitioner, ekonomiska utvecklingsmodeller
Sammanfattning Målet för denna studie är att 1)i korthet analysera den säkerhetspolitiska situationen hos länderna i Ryska Federationens asiatiska grannskap, 2)beskriva några utvecklingstendenser utanför den Ryska Federationensom kommer att få betydelse för utvecklingen av dess utrikes-och säkerhetspolitik och 3)identifiera möjliga återverkningar för Sverige i dess egenskap av en annan av Ryska Federationens grannar. Studien har gjorts i tre delar, en om Östasien, en om Centralasien och en med slutsatser och sammanfattning, den senare placerad i början av publikationen för att underlätta snabbläsning. Delen om Östasien har ett inledande kapitel om den historiska bakgrunden för varje land och dess förbindelser med Sovjetunionen/Ryska Federationen. Därpå följer beskrivningar av varje lands säkerhets- och försvarspolitik och de utrikespolitiska förhållanden som kan komma att förorsaka förändringar i framtiden. Ett avslutande kapitel handlar om kapprustning och rustningskontroll i Asien. Delen om Centralasien börjar med en beskrivning av OSS, arvet av vapen från Sovjetunionen. varje "nytt" lands grundläggande struktur i Transkaukasus och Centralasien samt inbördeskonflikten i Afghanistan. Situationerna i Tadzjikistan, Uzbekistan och Kazakstan beskrives och analyseras. Utvecklingen i Sydasien och Mellanöstern beröres summariskt med avseende på dess möjliga återverkningar i Centralasien.
Abstract The aim of this study is to 1)analyse summarily the security policy situation of the Asian neighbours of The Russian Federation, 2)describe some political developments in Asia outside The Russian Federation which will be of consequence for it and have an impact upon its foreign and security policy, 3)define possible consequences for the security situation of Sweden as another neighbour of The Russian Federation. The study is made in three parts, one about East Asia, one about Central Asia and one about summary and conclusions, the latter part being placed at the beginning of the publication for the sake of convenience. The part on East Asia has an initial chapter on the historical background of each country and its relations with the Soviet Union/The Russian Federation. It is followed by descriptions of the country´s security and defence policy and the domestic conditions which may cause a change in the future. A final chapter deals with armament and arms control in Asia. The part on Central Asia begins with a description of the CIS, the arms heritage from the Soviet Union, the basic structure of each "new" country in the Trans-Caucasus and Central Asia and the domestic strife in Afghanistan. The situations of Tadzhikistan, Uzbekistan and Kazakhstan are described and analysed. The development in South Asia and the Mioddle Easth in summarily described as to its possible impact on Central Asia

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182