Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om EG-rätten, medlemsstaternas försvarsindustri och nationella säkerhetsintressen.

Om EG-rätten, medlemsstaternas försvarsindustri och nationella säkerhetsintressen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Öberg Ulf C.
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-09-03
Rapportnummer: (FOA A 10046-1.3)
Nyckelord allmän säkerhet, COCOM, dual use, EG, exportkontroll, Frankrike, företagskoncentrationer, försvarsindustri, industripolitik, inre marknad, kompetensfördelning, konkurrensrätt, medlemsstater, nationella säkerhetsintressen, offentlig upphandling, tullunion
Sammanfattning Studien behandlar de EG-rättsliga regler som faktiskt eller potentiellt inverkar på medlemsstaternas militära försvar och försvarsindustri. Enligt en vedertagen uppfattning har EG inte befogenhet att befatta sig med frågor som rör medlemsstaternas utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Kapitel 1 ger en översiktlig teoretisk redogörelse för kompetensfördelningen inom den europeiska gemenskapen, i syfte att förklara hur och varför gemenskapens befogenheter på det ekonomiska planet även kan påverka områden som rör medlemsstaternas nationella säkerhetsintressen. För att praktiskt kunna bedöma huruvida och i vilken omfattning EG-rätten konkret inverkar på det militära försvaret och försvarsindustrin krävs en genomgång av Romfördragets materiella regler. EG-rättens kärna, som utgörs av tullunionen (kapitel 2), den inre marknaden (kapitel 3) och konkurrensrätten (kapitel 4), avhandlas i de följande kapitlen. I ett avslutande kapitel studeras hur Frankrike motsätter sig tillämpningen av EG-rätten inom områden som rör dess militära försvar och försvarsindustri, samtidigt som man söker andra former för ett utökat mellanstatligt, europeiskt samarbete (kapitel 5).
Abstract The study analysis relevant EEC-law that actually or potentially has an effect on national defence and the defence industries of the Member States. It is generally accepted idea that the Community does not have the power to intervene in questions related to foreign policy, national defence and national security. Chapter 1 gives a theoretical overview of the separation of powers between the community and the Member States in an attempt to explain how and why the powers of the Community in the economic field nevertheless may affect areas essential to national security. In order to establish if and to what extent EEC-law does have an effect on national defence and defence industries, the core of the EEC-law is analysed: the Customs Union (Chapter 2), the Common Market (Chapter 3) and Competition law (Chapter 4). In a final chapter, the study analyses why France is opposed to the application of EEC-law in fields related to its national defence and defence industries, while seeking other forms of European co-operation on an intergovernmental basis (Chapter 5). c

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182