Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spin-off, dual-use och omställning. Modeord eller realiteter?

Spin-off, dual-use och omställning. Modeord eller realiteter? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lorentzi Jakob, Nilsson Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 153
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-03-14
Rapportnummer: (FOA A 10050-1.3)
Nyckelord diversifiering, dual-use, Ericsson Radar Electronics AB, FoU, forskning, företagsekonomi, försvarsindustri, omställning, spin-in, spin-off, teknologispridning, teknologiutvecklingstakt
Sammanfattning Under det senaste decenniet har försvarsindustrin påverkats kraftigt av en rad yttre faktorer, bland annat minskad efterfrågan, ökad teknologiutvecklingstakt och framsteg inom den civila industrin. Sammantaget har det inneburit minskad lönsamhet och försämrade överlevnadsutsikter. Dessa förändringar har gett upphov till att begrepp som spin-off, spin-in, dual-use och omställning aktualiserats. Rapporten definierar dessa begrepp och förklarar vad de egentligen betyder. Dual-use och spin-off belyses ytterligare när vi fördjupar oss i hur teknologier uppstår och vilka faktorer som möjliggör spridning av teknologier mellan samhällets olika sektorer. Diversifieringsstrategier för försvarsindustrin behandlas ingående. Omställning är en strategi som beskrivs tillsammans med tre andra mer företagsekonomiskt betonade strategier. Diversifiering diskuteras sedan ur ett företagsekonomiskt perspektiv inom fem olika områden som kan innebära svårigheter; marknadsföring; produktval; FoU; produktion samt finansiering. En fallstudie genomförd på Ericsson Radar Electronics AB belyser ytterligare de problem och möjligheter det innebär att diversifiera in på nya marknader.
Abstract During the last decade the defence industry has been influenced by a number of external factors. Among them are the decreased demand, the increased pace of technological development and the advances in civil industry. Altogether this has resulted in decreased profitability and, in many cases, difficulties to survive. These changes have led to a growing interest for spin-offs, spin-ins, dual-use technologies and conversion. This report defines these terms and explains their meaning. The terms spin-off and dual-use are developed in the following discussion about the creation and diffusion of new technologies. Different strategies for diversification that are available to the defence industry are also discussed. Conversion is only one strategy, which is compared to three other strategies that are frequently discussed in the field of business economics. Diversification is then discussed from a business perspective, focusing on five areas where difficulties are likely to arise. These areas are marketing, choice of products, R&D, production and finance. A case study made at Ericsson Radar Electronics AB illustrates the problems and possibilities that arise as a result of a diversification strategy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182