Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att värdera skyddsrum.

Att värdera skyddsrum. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 110
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-16
Rapportnummer: (FOA A 10058-1.2)
Nyckelord skyddsrum, passivt skydd, hp balans
Sammanfattning Byggande av skyddsrum står för en femtedel av den civila försvarsbudgetens kostnader. För dessa kostnader kan skyddsrum minska risken att drabbas av konventionell vapenverkan ungefär till hälften jämfört med om människor söker skydd inomhus. Rapporten behandlar problemet att värdera dagens skyddsrumsbyggande. Kostnadseffektiviteten anges för några typsituationer. Skyddsrum finns både för bostäder och arbetsplatser. Såväl beräkningar i rapporten som erfarenheter från andra världskriget pekar på betydelsen av att utforma arbetsplatsskyddsrum som närskydd. Då kan produktionsbortfall i samband med flyglarm hållas nere till ett minimum. Vid det snabba förlopp som s k strategiskt överfall innebär torde skyddsrummens roll vara begränsad i förhållande till åtgärder för att stöda försvarsmaktens mobilisering.
Abstract Shelter building takes one fifth of the total defence budget resources allotted to civil preparedness in Sweden. In return shelters can reduce the fatality risk from conventional weapons to about half as compared to the situation where people seek protection indoors. This report is focused on the problem of how to evaluate investments in shelter building. Their cost -effectiveness is measured for a few specified situations. There are shelters for apartment houses as well as for work places. Calculations in this report as well as experience from the Second World War indicate the importance of having workplace shelters close at hand. Production losses due to air raid warning can then be kept to a minimum. The role of shelters in a strategic surprise attack on Sweden would tend to be less important than civil preparededness measures to initiate and support military resistance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182