Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Smoke distribution on large passenger ships and the effect of the ventilation system.

Smoke distribution on large passenger ships and the effect of the ventilation system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jansson Rolf, Bengtsson Staffan, Bergström Gary
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-12-17
Rapportnummer: (FOA A 20049-2.4)
Nyckelord Smoke, ship, smoke movement
Sammanfattning Syftet med undersökningen är att jämföra beräknade och vid försök uppmätta temperaturer och rökfyllnadsförlopp vid brand i en hytt på ett stort passagerarfartyg. Som ingångsvärde vid beräkningen har bl a använts förbränningshastigheten hos en hyttbädd. Vid försöken producerades röken av en speciell rökgenerator. Beräkningen av vilken tid det tar att utrymma genom korridoren på däcket där det brinner stämmer väl överens med observationerna av rökfyllnaden vid försöken. När det gäller andra däck är avvikelserna större. Det beror främst på svårigheter att beräkna rökspridning i trapphus och långa korridorer. Det kan också konstateras att det är svårare att beräkna temperaturer än rökskiktens lägen. I vissa försök undersöktes ventilationssystemets inverkan på rökfyllnadsförloppet. Det normala och rekommenderade handlingssättet idag är att stanna ventilationssystemet i hytter och trapphus, varefter trapphuset sätts under övertryck. En marin luftkonditioneringsanläggning dimensioneras normalt för att möta varierande och mycket svåra utomhuskonditioner såväl som inre belastningar. Därför ges den en förhållandevis hög ventilationskapacitet jämfört med landanläggningar. De normalt låga takhöjderna leder till generellt mindre rumsvolymer och därmed snabbare luftväxling. Ett ventilationssystem med denna kapacitet lämpar sig väl för att begränsa rökspridning. Bland ett antal provade drifttillstånd för luftkonditioneringsanläggningen förefaller körning av frånluftssystemet ha den största potentialen att förhindra rökspridning. Genom korrekt användning av luftkonditioneringsanläggningen kan rökspridning till utrymningsvägarna begränsas.
Abstract The aim of the study is to compare the calculated temperatures and processes of smoke filling with those measured in experiments, carried out in a fire in a passenger cabin on a large passenger ship. Among other things the measured emitted effect from a cabin berth was used as initial data at the calculation. In the tests smoke was produced by a special smoke generator. The estimate of time available for evacuation through the corridor on the burning deck coincides well with actual observations at the experiments. On other decks the divergence is more important, mainly due to difficulties in calculating smoke distribution in stairwells and long corridors. It can also be established that it is more difficult to calculate the temperature than the position of the smoke layer. In some experiments the effect on the process of smoke filling caused by the ventilation system was investigated. Today the normal and recommended mode of action is to stop the ventilation system in cabins and stairwells, after which the stairwell is put under overpressure. An air-conditioning plant on board a passenger ship has normally a much larger ventilation capacity when compared to a building with the same use. The severe conditions a ship built for worldwide operation has to meet, is one factor providing for this. The low deckheights also lead to high airchange ratios and large exchange rates. A ventilation system of this capacity is well situated for use in smoke spread control. Among the principles tested, use of exhaust methods for smoke control has the largest potential. The escape ways of the ship can be smoke control supported by a correct use of the airconditioning plant. An important conclusion is that the staff in charge on board must have good knowledge of how to handle the ventilation system in case of fire.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182