Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Termoplast- eller härdplastkompositer i flygplanstillämpningar?

Termoplast- eller härdplastkompositer i flygplanstillämpningar? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dickman Ola, Larsson Fritz
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-09-28
Rapportnummer: (FOA A 20055-2.5)
Nyckelord termoplast, härdplast, kompositer, flygplan, struktur, radarmaskering
Sammanfattning Skillnader i prestanda och tillverkningsteknik mellan termo- och härdplastbaserade fiberkompositer belyses i denna rapport. Tillämpningen avser material för lastbärande strukturer och radarkamouflage i flygplan. Synpunkter på användning av härdplaster och termoplaster från flyfindustri, forskningsinstitutioner och materilatillverkare redovisas utifrån svaren på en enkät. Det är främst hög skadetålighet och låg fuktabsorption i kombination med hög temperatur som är termoplasternas prestandamässiga fördelar jämfört med härdplasterna. Modifierade härdplastsystem har dock utvecklats med i det närmaste likvärdiga egenskaper ur denna synpunkt. Svagheten med vissa termoplaster är känsligheten för organiska vätskor. Vid tillverkning av kompositdetaljer med termoplastmatris finns en stor potential att utnyttja snabba och billiga tillverkningsprocesser. I dagsläget saknas sådana metoder för kompositer med kontinuerliga fibrer. Fördelar med härdplasterna är främst den stora erfarenhet och kunskap som finns om tillverkningsmetoder och prestanda. Krav på bättre arbetsmiljö, minskade miljöfarliga utsläpp och återanvändning gör att termoplasternas användning kan komma att gynnas med lagstiftning.
Abstract This report discusses the differences in production processing and performance between thermosetting and thermoplastic fibre reinforced composites, and contains the results of a survey of the opinions of the aerospace industry, research institutes and material suppliers regarding the use of thermosets and thermoplastics. The materials considered are intended for applications as loadbearing structures and for radar camouflage in aircrafts. In comparison with thermosetting resins, thermoplastics possess the advantages of high damage tolerance and low moisture absorption at high temperatures, but modified thermosetting resins have been developed with almost equal performance in these respects. Some thermoplastics have the disadvantage of being sensitive to organic solvents. Manufacture of composite components with thermoplastic matrices shows great potential for using cheap and rapid production processes, although at the present time such methods are not avaible for continuous fibre composites. The advatage with thermosetting resins is in the main the extensive experience and knowledge concerning production processing and performance. Anticipated new regulations for improved working environments, reduced environmentally damageing waste and increased recycling favour thermoplastics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182