Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA-STU ramprogram inom havsteknik under perioden 1977-04-01--1987 06-30.

FOA-STU ramprogram inom havsteknik under perioden 1977-04-01--1987 06-30. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lexander Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 97
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-30
Rapportnummer: (FOA A 30040-3.1)
Nyckelord underwater technology, marine survey technology, offshore technology, undervattensteknik, marin undersökningsteknik, offshoreteknik
Sammanfattning Rapporten beskriver översiktligt verksamhetens innehåll i det samarbete som Försvarets Forskningsanstalt (FOA) har haft med Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) under 10-årsperioden 1977-87, inom området havsteknik. Syftet med detta samarbete har varit att förena STUs marknadskännedom och kontakter med FOAs havstekniska kompetens som har betydelse och tillämpningar även utanför den militära sektorn, framför allt inom den havstekniska industrin. Huvuddelen av verksamheten har rört undervattenstekniken, marin undersökningsteknik och tillämpningar förenade med olje- och gasutvinningen till havs. Finansieringen av den gemensamma satsningen har delats lika (50/50) mellan STU och FOA. I stort har vardera parten tillskjutit 1 miljon kronor per budgetår med viss successiv indexuppräkning. Verksamheten har bedrivits i form av projekt med varierande arbetsomfattning och kostnader. I det inledande avsnittet citeras delar av slutrapporten för verksamheten, författade av samarbetsprojektets ansvarige ledare, avd. chef Torsten Linell, FOA 3, Linköping.
Abstract This report is an outline of the contents and results of a 10-year co-operative effort, 1977-87, between the Swedish Defence Research Establishment (FOA) and the Swedish National Board for Technical Development (STU) in the field of ocean technology. The main purpose of this co-operation has been to combine STU´s general knowledge of the marine market and their net of contacts with FOA´ s marine competence applicable even outside the military sector. The project activity in the frame of the co-operation agreement has mainly been concerned with the underwater and marine survey technology. The applications have had potential importance particularly for the oil and gas industry, offshore. The financing of the work has been shared equally (50/50) between STU and FOA. The total expenditures have been about SEK 2 million a year. In the introduction, text parts of the official final report to STU have been cited and written by the leader of the total co-operation project, Mr Torsten Linell, Head of FOA 3, Linköping.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182