Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Joniserande strålnings verkan på optofibrer ingående i Televerkets kablar och nät.

Joniserande strålnings verkan på optofibrer ingående i Televerkets kablar och nät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Göransson Gunnar, Pettersson Ulf, Önnegren Jan
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-25
Rapportnummer: (FOA A 30076-4.2)
Nyckelord joniserande strålning, strålningseffekter, totaldoseffekter, gammastrålning, optiska fibrer, telekommunikationer, kärnvapeneffekter, 340, ionizing radiation, radiation effects, total dose effects, gamma radiation, optical fibres, telecommunications, nuclear weapons
Sammanfattning Ett antal olika typer optiska fibrer ingående i Televerkets kablar och nät har undersökts med avseende på joniserande strålnings verkan på transmissionsegenskaperna. Bestrålningar har utförst med gamma från 60Co-källa med stråldoser från 0-100 Gy(Si). Resultaten är bl.a. avsedda att användas som en del av underlagen vid bedömning av hur funktionen hos telekommunikationer påverkas av den joniserande strålningen från en kärnvapenexplosion utanför vårt lands gränser. I rapporten görs först en redovisning av de fibrer som ingått i undersökningen samt en beskrivning av tillverkningsmetoder och fibertyper. Några ord sägs också om tillverkningsparametrar och strålningseffekter. Därefter görs en redovisning av undersökningarna och resultaten från bestrålningarna, samt utvärdering och kommentarer. Förutom detta görs även några kommentarer om fibrernas tillverkningsparametrar med avseende på resultaten av bestrålningarna.
Abstract A number of different types of optical fibres in the Swedish Telecom Network have been investigated with respect to ionizing radiation effects on the transmission properties. Irradiations have been performed by gamma from a 60 Co-source with radiation doses from 0-100 Gy(Si). The results are. among other things, intended to be used in an estimation of how the telecommunicaiton function is affected by ionizing radiation from a nuclear explosion outside the borders of our country. This report gives a presentation of those fibres which have been included in the investigation and also a description of manufacturing methods and types of fibres. The influence of the manufacturing parameters on the radiation effects is discussed. The investigations and the results from the irradiations are presented. We also present an evaluation of and comments to the results. Besides this we make some comments to the manufacturing parameters of the fibres with considerations to the results of the irradiations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182