Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 2 (juli 1993).

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 2 (juli 1993). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-09-10
Rapportnummer: (FOA A 30084-3.1)
Nyckelord 330, nonlinear optical protection against laser
Sammanfattning Detta är den första i en serie av fem kvartalsrapporter rörande forskning och utveckling inom området ickelinjär optik som bedrivs vid FOA 3. Resultat har erhållits i fyra delområden: i) Utveckling av mätmetodik för materialkarakterisering av ickelinjära brytningsindex samt tvåfotonabsorption. Mätutrustning för z-scan/optisk begränsning har testats efter reparation. ii) Tillverkning och karakterisering av elektrooptiskt aktiva (vätskekristallina) polymera filmer. Mätresultat (m-linje) erhållits och analysprogram har testats i samarabete med FOA 2. iii) Beräkning av organiska materials optiskt ickelinjära egenskaper. Flera klasser av organiska material (molekyler) har undersökts med teoretiska beräkningar, bl a Buckminsterfullerener (fotbollsmolekylen, C60). iv) Litteraturstudier och seminarieverksamhet. En seminarieserie/kurs inom grundläggande ickelinjär optik har hållits på avdelningen. Databasen för materialegenskaper (organiska) och tillämpningar av ickelinjär optik i sensorskydd, har expanderats.
Abstract This is the second in a series of five periodic reports concerning research and development within nonlinear optics at FOA 3. Results have been obtained in four distinct activity areas: i) Development of techniques for determination of nonlinear index of refraction and two photon absorption. The equipment for z-scan/optical limiting measurements has been tested after reparation. ii) Preparation and characterization of electrooptically active polymer films. First results of m-line spectroscopy have been obtained and testing of analysis programs have been performed with FOA 2. iii) Theoretical calculations of nonlinear optical properties of organic materials. Several classes of organic materials (molecules) has been examined, among these the ´Buckminster fullerene´. iv) Literature studies and seminars. A seminar series in basic nonlinear optics has been organized. The database for NLO materials (organics) and applications has been expanded.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182