Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behaviour of radioactive caesium in a boreal forest ecosystem.

Behaviour of radioactive caesium in a boreal forest ecosystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny, Nylen Torbjörn, Palo Thomas, Lidström Kenneth
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40066-4.3)
Nyckelord Radioecology, caesium-137, radioactive caesium, forest ecosystem, uptake, turnover, measurements, gamma spectrometry, run off, soil, vegetation, moose, rodents, intake, dose estimation
Sammanfattning Fördelningen av radioaktivt cesium (Cs-134 och Cs-137) i ett borealt skogsekosystem studeras med fokus på omsättning i och borttransport från systemet. Mätningar av fördelningen i mark och vegetation, såväl som förlusterna av radioaktivt cesium genom avrinningen från området, utgör basen för en analys av cesiumbudgeten för systemet. Jämförelser mellan fördelningen av "gammalt" Cs-137, dvs med ursprung i nedfall p g a de atmosfäriska kärnvapenproven, och det som orsakats av depositionen efter olyckan i Chernobyl 1986, används för extrapolationer till situationer i framtiden beträffande transport av Cs-137 via näringskedjorna över bär och älg till människa. Exponeringen i ett långtidsperspektiv på grund av det genomsnittliga intaget av Cs-137 i den svenska befolkningen genom konsumtion av kött, mjölk och mjölkprodukter (dvs produkter från jordbruket) jämförs med det som beror på att man äter produkter från skogen: bär (blåbär, lingon och hjortron) och älgkött.
Abstract The distribution of radioactive caesium (Cs-134 and Cs-137) in a boreal forest ecosystem is studied with focus on the dynamics of the turnover in, and loss from, the system. Measurements of the distribution in soil and vegetation, as well as the loss of radioactive caesium by run-off from a catchment, constitute the basis for an analysis of the caesium budget in the system. Comparisons of the distribution of "old" Cs-137, i.e. originating from fallout due to the atmospheric nuclear weapons test, and that due to deposition after the accident in Chernobyl 1986 are used for extrapolations to future situations concerning transport of Cs-137 via the food-chains over berries and moose to man. The exposure in a longterm perspective due to the average intake of Cs-137 in the Swedish population by consumption of meat, milk, and milk products (i.e. of an agricultural origin) is compared to that due to ingestion of the forest products: berries (bilberry, lingonberries, and cloudberries) and moose meat.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182