Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Räddningstjänst i radiak- och C-miljö.

Räddningstjänst i radiak- och C-miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Jan-Olof, Cassel Gudrun, Eriksson Thomas, Hulten Göran, Olofsson Göran, Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 44
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40070-4.7)
Nyckelord Räddningstjänstens kapacitet, undsättning, saneringsmetoder, AC-enhet
Sammanfattning Räddningstjänstens förmåga att lösa sina uppgifter i radiak- och C-miljö efter C-beredskap har analyserats och värderats. Studien visar att räddningstjänstens kapacitet för att undsätta befolkningen i C-belagt område (tätort) står i rimlig proportion till de uppgifter enheterna ställs inför. Inom två timmar behöver 10 % av befolkningen i beläggningsområdet undsättas. 20 % inom 6-10 timmar och slutligen 70 % inom ett dygn. Två undsättningsenheter, med stöd av AC-enhet, bedöms klara denna uppgift tillsammans med den kommunala räddningsstyrkan för en medelstor stad med 70-75000 invånare i centralorten. Att undsätta personer som enbart exponerats för C-stridsmedel i gasfas har en helt annan karaktär. Huvuddelen av befolkningen, i Umeå-studien 72000 personer, behöver undsättas inom 6-10 timmar. 5000 personer, dvs 6 %, som saknar mask och ej har uppsökt skyddsrum behöver undsättas inom fyra timmar.
Abstract The Rescue service capability to solve its tasks in nuclear and chemical environment has been analyzed and evaluated. This study show that the Rescue service capability to bring people out of contaminated area (city) is in reason to the purpose of their service. Within two hours 10 % of the population in the contaminated area need to be rescued, another 20 % within six to ten hours and finally 70 % within 24 hours. Two rescue teams, with support from a "AC-team", is estimated to manage this duty together with the municipal rescue team, town size approximately 70-75000 citizens. When people has been exposed to chemical weapons (vapour) the rescue operation has a different outlook. The major part of the population, in this study 72000 persons, has to be rescued within six to ten hours. About 6 %, 5000 persons, who has no civilian protective mask and has not got into shelter need to be rescued within four hours.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182