Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Navigeringsstöd i stridsfordon.

Navigeringsstöd i stridsfordon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hörberg Ulf
Ort: Stockholm/Linköping, FOA
Sidor: 16
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-18
Rapportnummer: (FOA A 50023-5.2)
Nyckelord workload, arbetsbelastning, navigering, 56
Sammanfattning I denna studie undersöks möjligheterna att med olika former av tekniskt stöd minska stridsfordonsbesättningars arbetsbelastning och öka vagnens prestationsförmåga. Grundläggande studier visar att navigering och positionsbestämning i samband med förflyttning är en uppgift som belastar vagnchefen i så hög grad att andra funktioner blir lidande. I denna rapport undersöks effekten av några tekniska stöd till besättningen för att förbättra dessa förhållanden. Resultaten visar att om vagnchefens arbetsbelastning ska kunna minskas måste vagnchefen kunna delegera en stor del av navigering och förflyttningsfunktionen till föraren. Förarens behov av tekniska stöd diskuteras också i rapporten.
Abstract The study investigates the possibility to reduce, by means of different kinds of technical support, the workload of tank crew members, and in that way increase the capacity of the tank. Basic studies indicated that navigation and position location burdened the tank commander to such a degree that other important functions suffered. The effect of a navigation system on the tank commander´s workload is therefore investigated here. The results indicate that in order to reduce the workload of the commander, a large part of the navigation and transportation functions have to be delegated to the tank driver. The driver´s need for technical support is also discussed in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182