Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Society in war - Planning perspectives.

Society in war - Planning perspectives. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Molander Per
Ort: Stockholm
Sidor: 141
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-12-09
Rapportnummer: (FOA C 10306-1.2)
Nyckelord planering, totalförsvar, spelteori, Fångarnas Dilemma, evolutionär
Sammanfattning Rapporten sammanfattar något års forskning kring analysen av problemet kollektivt handlande med hjälp av matematiska modeller. Efter en inledande diskussition av några centrala metodologiska problem (materialism, rationalitet, prediktion m fl) formuleras det grundläggande planeringsproblemet i spelteoretiska termer.Det definieras som att avgöra i vilka situationer individerna i ett kollektiv av egen kraft kan förväntas realisera kooperativa lösningar på problem av typen Fångarnas Dilemma. Huvudmodellen är evolutionär och gör väsentligt svagare förutsättningar om aktörernas rationalitet är normal spelteori. De teoretiska resultaten illustreras med erfarenheter från historiska kriser och krig, även inom främmande kulturer. Några konkreta planeringsproblem inom totalförsvarssektorn diskuteras mot bakgrund av den utvecklade begreppsapparaten. I ett avslutande kapitel skisseras hur aktuella samhällsförändringar kan analyseras i det valda perspektivet.
Abstract The report summarizes a few years´ research on the analysis of collective action by means of mathematical models. After an introductory discussion of centralmethodological problems (materialism, rationality, prediction among others),the basic problem of planning is formulated in game theoretic terms, namely, to decide when the individuals belonging to a collective can be expected to realize a cooperative solution to a Prisoners´ Dilemma without coercion. The basic model is evolutionary and relies upon much weaker assumptions on rationality than standard game theory. The results are confronted with empirical material from crises and wars, including non-European cultures. Some concrete planning problems from the total defence sector are discussed within the game theoretic framework. In the final chapter, it is shown how current social change can be analysed in the perspective chosen.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182