Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkerhetspolitiska aspekter på livsmedelsförsörjningen.

Säkerhetspolitiska aspekter på livsmedelsförsörjningen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Molander Per
Ort: Stockholm
Sidor: 136
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-22
Rapportnummer: (FOA C 10311-1.2)
Nyckelord Säkerhetspolitik, jordbruk, security policy
Sammanfattning Det problem som ställs i rapporten är att uppskatta beredskapsvärden hos nuvarande jordbrukspolitik. En utgångspunkt är - i strid med 1987 års försvarsbeslut - att beredskapsåtgärder med sikte på långa avspärrningar besitter ett värde. Olika tolkningar av begreppet optimal beredskapspolitik diskuteras. Ett huvudresultat är att hänynstagande till kostnaderna för att hålla olönsam areal i drift gör att högre kvävegivor under en kris än som hittills förutsatts i planeringen blir optimala. Arealbehovet minskar i motsvarande grad. Med hittills använd norm för näringsintaget i kris (bl a 2900 kcal per person och dygn) blir det totala arealbehovet omkring 2 miljoner hektar. Optimal areal kan vara högre, beroende på förutsättningarna. Beredskapsvärden av nuvarande jordbrukspolitik, beräknat som kostnaderna för optimala, specifika beredskapsåtgärder i ett tänkt avreglerat tillstånd, uppskattas ligga kring 5 procent av de totala kostnaderna för politiken ifråga.
Abstract The problem posed in the report is to estimate the value of the current agricultural policy from the national security point of view. Contrary to current guidelines for the planning of the natonal defence, it is assumed that measures aiming at increased supply security during long crises (several years) have a positive value. Different interpretations of the optimality concept in the present context are discussed. Taking into account the costs of supporting unprofitable arable land makes close-to-normal fertilizer inputs optimal during a crisis. The total area needed is correspondingly reduced. With currently used nutritional norms (including e.g. 2900 kcals. per capita and day), the total area needed is about 2 million hectars. The optimal area may be higher, depending on circumstances. The security value of the current agricultural policy, calculated as the costs of specific, preparatory measures in a hypothetic deregulated agricultural sector, is estimated to be about 5 per cent of the total cost of the current policy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182