Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av storskaliga utrymningar.

Ekonomiska konsekvenser av storskaliga utrymningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edsman Maria, Holmin Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 10342-1.2)
Nyckelord utrymning, utrymningskostnader, värdering av liv
Sammanfattning I rapporten presenteras en modello som uppskattar kostnaderna för en storskalig utrymning. Förutsättningarna för att modellen skall gälla är att utrymningen inte varar längre än en månad och att förvarningstiden är mycket kort. Modellen innehåller kostnadsvariabler för transporter, administration, produktionsbortfall, förstörda lager, sovinventarier samt ökade levnadsomkostnader. Den är generell och skall kunna tillämpas på olika kommuner I rapporten presenteras en modell som uppskattar kostnaderna för en st orskalig utrymning. Förutsättningarna för att modellen skall gälla är att utrymningen inte varar längre än en månad och att förvarningstiden är mycket kort.Modellen innehåller kostnadsvariabler för transporter, administration, produktionsbortfall, förstörda lager, sovinventarier s amt ökade levnadsomkostnader. Den är generell och skall kunna tillämpa s på olika kommuner i Sverige. Ett konkret exempel där metoden applice ras på Linköpings tätort redovisas. Utrymning i ett vidare sammanhang ses som del i i ett riskavvägningsproblem, där dödsrisker och kostnade r för alternativen utrymning respektive skydd på plats jämförs. Ett sy fte med rapporten är att öka insikten om utrymningens ekonomiska aspek ter och därmed dels underlätta beslutsfattandet i akutsituationer, del s bidra med underlag för den mer långsiktiga skyddsplaneringen.i Sveredov isas. Utrymning kan i ett vidare sammanhang ses som del i ett riskavvägningsproblem, där dödsrisker och kostnader för alternativen utrymning respektive skydd på plats jämförs. Ett syfte med rapporten är att öka insikten om utrymningens ekonomiska aspekter och därmed dels underlätta beslutsfattandet i akutsituationer, dels bidra med underlag för den mer långsiktiga skyddsplaneringen.
Abstract A model is presented in which the costs of large scale evacuations are estimated. It is applicable to evacuations lasting up to a month. It is assumed that the warning time is very short. The model estimates cost-variables for transportation, administration, loss of production, ruined stocks, sleeping equipment and increased costs of living. The report included an example in which the model is applied to a town of 90 000 inhabitants. In a broader sense evacuations can be seen as a risk management problem in which risks of death an d costs for the two alternatives evacuation and shelter are compared. One aim o f the report is to increase the knowledge about different economic aspects of e vacuations. This should facilitate decision-making in situations of threat and supply a basis for the planning of population protection.e

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182