Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att välja analytiska mått.

Att välja analytiska mått. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wrigge Staffan, Wigg Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-11
Rapportnummer: (FOA C 10348-8.4, 1.1)
Nyckelord effektmått, analytiska mått, effektvärdering, systemanalys, operationsanalys, attackflyg, bombflyg, andra världskriget
Sammanfattning Rapporten är en något bearbetad översättning av artikeln "Choosing Analytic Measures" publicerad i Journal of strategic Studies, juni 1991 (vol 14, nr 2), sidorna 165-209. Med hjälp av ett par konkreta exempel beträffande maskingevärets införande under 1800-talets slut och värdering av strategiska kärnvapenstyrkor pekar författarna på en rad problem med valet av mått på militär effekt. Tyngdpunkten i framställningen ligger på en ingående beskrivning av problemen med att korrekt utvärdera effekten av två allierade flygoperationer under andra världskriget. Den ena avser den anglo-amerikanska strategiska bombningen av Tyskland 1943-45 och den andra insatsen av US Air Force mot Japan den 18 april 1942 ("Doolittles råd"). I anslutning till dessa exempel belyser man två grundläggande frågor: 1) Varför är valet av analytiska mått så svårt? 2) Är det troligt att svårigheterna att välja lämpliga mått kommer att få en slutgiltig lösning? Av speciellt intresse är författarnas antydningar om existensen av kvalitativa mått och analysmetoder, som kan tänkas eliminera en del av problemen med nuvarande kvantitativa ansatser. Översättning, introduktion och redigering är gjorda av Staffan Wrigge, FOA 11, och Lars Wigg, FOA 21.
Abstract This report is a slightly edited translation of the article "Choosing Analytic Measures" published in Journal of Strategic Studies, June 1991 (Vol 14, No 2)pp 165-209. In connection with a couple of concrete examples dealing with the introduction of the machine gun during the latter part of the 19th century and the evaluation of strategic nuclear forces, the authors emphasize a number of problems in choosing measures of military effectiveness. The focus of the presentation is found in a thorough description of the problems in correctly evalutating the effectiveness of two Allied air operations during the Second World War. The first is the Anglo-American strategic bombing of Germany during 1943-45 and the second the US Air Force mission against Japan on 18 April 1942 ("Doolittlés raid"). With reference to these examples two basic issues are elucidated:1)Why is the problem of choosing analytic measures so difficult? 2) Are the difficulties of selecting appropriate measures likely to be finally solved? Of special interest are the authors´ indications of the existence of qualitative measures and methods of analysis which may eliminate some of the problems with present quantitative approaches. Translation, introduction and editing have been made by Staffan Wrigge and Lars Wigg of the National Defence Research Establishment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182