Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kvalitetsaspekter på informationshanteringen inom försvarets studie- och planeringsprocess.

Kvalitetsaspekter på informationshanteringen inom försvarets studie- och planeringsprocess. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-26
Rapportnummer: (FOA C 10353-1.1)
Nyckelord försvarsstudier, perspektivplanering, informationshantering
Sammanfattning Försvaret bedriver en omfattande studie- och planeringsverksamhet. Denna står sig väl både vid internationella jämförelser och jämfört med andra myndigheter. En snabb personalcirkulation leder dock till att kvaliteten på verksamheten varierar över tiden. En nytillkommen studerare eller planerare måste ofta hämta in sina föregångares kunskaper innan han kan gå vidare. Denna process kan ibland uppta hela eller större delen av den tid som han tjänstgör på denna post. I denna rapport diskuteras en aspekt av denna inlärning - kunskapen om hur man väljer ut, bearbetar och presenterar information. Rapporten pekar på möjliga åtgärder för att underlätta och snabba upp dessa återkommande inlärningsfaser. Bättre dokumentation av avslutade studier och utbildning i informationshantering som ges återkommande under officerarnas grundutbildning är exempel på åtgärder som bör kunna ge resultat. Rapporten är framtagen inom ramen för FOAs huvudprojekt luftförsvar som i sin målsättning har att: "...metodiken för luftförsvarets utformning på olika nivåer ses över och om möjligt förbättras".
Abstract There are many studies conducted within the Swedish Defence. The studies and the planning activities are of a good standard in international as well as in national comparison. A high turnover rate of personnel is however affecting the quality over time. A newcomer usually has to catch up with his predecessor before he is able to continue. The learning process may sometimes take all or the major part of his time on the post. This report discusses one aspect of this learning process - the knowledge about how to select, process and present information. It shows possible ways to facilitate and to speed up those repeated learning phases. Better documentation of finished studies and repeated training of young officers in how to handle information are examples of measures that could help. The report is produced within the FOA Air Defence Project which states as one of its goals that: "...the methodology for air defence development on different levels should be reappraised and, if possible, improved."

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182