Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsinriktad verksamhet i västeuropeiska varv. Civila koncerner och internationella samarbetsprojekt.

Försvarsinriktad verksamhet i västeuropeiska varv. Civila koncerner och internationella samarbetsprojekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundin Claes, Sandström Madelene
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-02-23
Rapportnummer: (FOA C 10359-1.3)
Nyckelord försvarsindustriella varv, varvsindustri, försvarsindustriella samarbeten, företagskoncentration, marin försvarsindustri, internationella samarbeten, industriella samarbeten
Sammanfattning Rapporten är en omarbetning av den enskilda utredning som Örlkn C. Lundin gjorde på uppdrag av Försvarsindustriprojektet vid FOA 1 inom ramen för sin utbildning på teknisk linje vid MHS 1991-93. Rapporten kan sägas bestå av tre olika delar. Inledningsvis redovisas en kartläggning av de europeiska varv som valts ut att ingå i studien. Urvalskriterierna baseras på information från de svenska varven. Det är främst de varv vilka har likartad produktion som de svenska som här omfattas. Kartläggningen omfattar såväl företagets nuvarande beläggning som dess specifika tekniska kompetens. Ytterligare faktorer som står i fokus för undersökningen är om dessa varv varit involverade i inhemska eller internationella förärv av annan varvsindustri eller företag med kompletterande verksamheter. Dessutom utreds om företagen ingått i internationella samarbetsprojekt. Även de svenska varven presenteras. Den andra delen av rapporten tar fasta på företagens nationella och internationella samarbeten. Alla de mer omfattande samarbetsprojekt som nu är under arbete presenteras och diskuteras. Den avslutande delen av rapporten analyserar den nuvarande situation på marknaden utifrån de uppgifter som presenterats i del ett och del två av rapporten. Framförallt diskuteras utvecklingen och den nuvarande situationen för de västeuropeiska varven ur ett svenskt perspektiv, dvs vilka möjligheter de svenska företagen har.
Abstract This report presents the situation in the West European ship-yard market. First of all the most dominating actors in the market are identified and presented. Both their present projects and the plans for the future are presented together with each company´s specific technology and research projects. A focus is also put on more extensive cooperation projects that each of these companies have been a part of, both domestic and international ones. Acquisitions are also of interest as the market is characterised by overcapacity and a concentration is very likely to occur as is the case in many other defence-related lines of business. All present cooperation on the European market involving large naval ship yards are presented and discussed carefully. This article also discusses the different strategies the companies have chosen now when the defence-related ship market is down and the restructuring of the market is taking its time. The latter often due to financial support from the MoDs. The report ends with an analysis of the situation on the market from a Swedish perspective.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182