Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studium av terrängföljande system och skapande av flygbanor för terrängföljande luftfarkoster

Studium av terrängföljande system och skapande av flygbanor för terrängföljande luftfarkoster Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andemark Rolf, Wirkander Sven-Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 139
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-01-31
Rapportnummer: (FOA C 20774-2.5)
Nyckelord Terrängföljning, terrängföljande system, flygbanor, linjäroptimering, ri-funktioner, cubic splines
Sammanfattning Denna studie av terrängföljande system för farkoster av olika slag har motiverats av behovet att ta fram tänkbara och i möjligaste mån adekvata flygbanor kring 1v-försvarat område för olika typer av hot- och strategistudier. Främst är flygbanorna avsedda att användas i Silviaprojektet. Flygbanorna för dessa farkoster, från strategiska bombare till RPV-er, skall ligga på flyghöjder så nära över det givna säkerhetsavståndet till terrängen som möjligt och deras utseende skall vara beroende av respektive farkosts manövrerbarhet bestämd av t ex accelerationsbegränsningar och flyghastighet. Studien inleddes med en litteratursökning. Efter hård gallring återstod några få rapporter vilka fått utgöra underlag för detta arbete. En av dessa rapporter, vars teoretiska underlag var synnerligt lämpat, har utgjort grund för ett datorprogram, som med hjälp av linjärprogrammering optimerar fram en flygbana, vars utseende och lägsta höjd över terrängen bestäms av inmatade data på farkostens flygprestanda och typ av flygning.
Abstract This study of terrain following systems was motivated by the need of adequate flightpathes for different vehicles in studying different types of threats and strategies around a anti-aircraft defended area. The flight paths for these TF-vehicles from strategic bombers to RPV´s must follow the terrain as close as possible and must be within the dynamic limitations of these vehicles. The study started with a literature survey and one of the documents included a very valuable theoretical background. This document has been the foundation for the development of a computer model that optimize flight path over a given terrain by linearprogramming techniques.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182