Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Transkristallin morfologi i termoplastbaserade fiberkompositer och dess inverkan på de mekaniska egenskaperna.

Transkristallin morfologi i termoplastbaserade fiberkompositer och dess inverkan på de mekaniska egenskaperna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danilsons Markus
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-08
Rapportnummer: (FOA C 20783-2.1)
Nyckelord Transkristallin, morfologi, fiberkomposit, termoplast, gränsyta, PEEK
Sammanfattning I termoplastbaserade fiberkompositer kan speciella kristallisationsfenomen uppträda i matrismaterialet där det befinner sig i kontakt med fiberytan. Tät groddbildning på fiberytan ger upphov till en s k transkristallin zon runt varje fiber. Förekomsten av en sådan mikrostruktur har i vissa fall visat sig påverka vidhäftningen mellan fiber och matris och därmed kompositens mekaniska egenskaper.Det är ännu ej på något systematiskt sätt klarlagt hur stor betydelse denna faktor har. Rapporten ger en översikt över de befintliga kunskaperna inom området, och riktlinjer för hur ytterligare forskning bör inriktas för att nå ökade kunskaper.
Abstract In fibre composites with thermoplastic matrix, certain crystallization phenomena may occur in the matrix at the fibre/matrix interface. Dense nucleation on the fibre surface gives rise to a transcrystalline layer around each fibre. Such a morphology has earlier been shown to influence the adhesion between fibre and matrix and hence the mechanical properties. The effect of this factor, however, has not yet been systematically studied. This report gives a review of research in this area and provides some suggestions for future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182