Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimentell modellbildning i vindkraftverk.

Experimentell modellbildning i vindkraftverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Landkvist Bertil, Ulen Eskil, Wirkander Sven-Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-21
Rapportnummer: (FOA C 20797-2.7)
Nyckelord Vindkraftturbin, processidentifiering
Sammanfattning För god reglering av vindkraftturbiner, liksom av alla dynamiska system, erfordras kunskap om deras egenskaper, vilken i allmänhet formuleras som matematiska modeller. En möjlig metod att ställa upp en sådan baserar sig på fabrikantens datauppgifter. Metoden har emellertid svagheten att icke kunna ta hänsyn till eventuella förändringar hos turbinen. Denna studie undersöker några metoder att ur experimentellt uppmätta värden på bladvinkel och rotationshastighet hos en vindturbin genom s k processidentifiering uppställa en enkel dynamisk modell för turbinen. 5 möjliga tillvägagångssätt att utföra identifieringen beskrivs. De olika metoderna testas sedan på simulerade data. Härvid visar det sig att metoden med den s k PEM-modellen ger det bästa resultatet. Därefter redovisas experimentellt bestämda modeller, baserade på verkliga mätserier från Hönö-aggregatet. Dessa resultat jämförs slutligen med grafiskt bestämda värden ur fabrikantens datablad.
Abstract For the purpose of good regulation of wind turbines, as of all dynamic systems, knowledge of their characteristics is needed. This knowledge is most often formulated in terms of mathematical models. A possible method for making such a model is based on the supplier´s data. However, this method suffers from the inability to adapt to possible changes in the characteristics of the turbine. The subject of this study is to investigate some methods for determining a simple dynamic turbine model by using series of measurements of blade angle and rotational speed from a real wind turbine. 5 possible methods will be described, all of them based on the theory of process identification. The different methods will be tested on simulated data. It turns out that the best result is given by the so called PEM model. Next, experimentally determined models are shown, which are based on real series of measurements from the Hönö research turbine, Finally, these results will be compared with values which are graphically determined from the supplier´s data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182