Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erosionsstudie av en härdad och ytbehandlad titanlegering.

Erosionsstudie av en härdad och ytbehandlad titanlegering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hirn Annikki, Erikson Jan, Bratt Catharina
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-03
Rapportnummer: (FOA C 20800-2.1)
Nyckelord titanium, titanium alloy, barrel, erosion, titanlegering, eldrör, erosion
Sammanfattning Skjutförsök har utförts med legeringen Ti6A14V, i syfte att utreda metallens erosionsegenskaper. Titan är, på grund av låg vikt och hög hållfasthet, tänkbart som material i lätta högtryckseldrör. Eldröret utsätts under skott för en erosiv miljö, varför god beständighet vid denna typ av angrepp krävs. Försök har gjorts dels med obehandlad titan, dels med härdad respektive ytmodifierad titan. Ytmodifieringarna består dels av s k sputtrade skikt, dels med diffusionsbetingade förändringar av materialet. De sputtrade skikten består av TiO2 och TiN. Diffusionsskikten har bildats genom upphettning av metallen i luft och kvävgas, respektive inpackning i borpulver. De exponerade ytorna undersöktes efter skjutförsöken i stereo-, ljus-, samt svepelektronmikroskop. De borerade ytorna har motstått erosionen bäst. Övriga ytor visar samma typ av angrepp, orsakade av heta, hastigt strömmande, reaktiva gaser.
Abstract Interior ballistic experiments have been performed with the alloy Ti6Al4V, in order to investigate the erosion properties of the metal. Titanium is a possible material in light, high pressure barrels because of its low weight and high strength. As the barrel is exposed to erosion during firing, good resistance against this type of influence is required. Experiments have been performed with untreated titanium alloy as well as heat treated and surface modified. These modifications consist of sputtered layers and of diffusion dependant modifications of the material. The sputtered layers consist of TiO2 and TiN. The diffusion layers have been formed by heating the test specimens in air, nitrogen or packed in boron powder respectively. The exposed surfaces were investigated in light and scanning electron microscopes. The boron treated surfaces have shown to best resist the erosion. All the other surface treatments show similar type of influence caused by the hot, fast moving, reactive gases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182