Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nonintrusive detection of nuclear weapons on ships.

Nonintrusive detection of nuclear weapons on ships. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: De Geer Lars-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-06
Rapportnummer: (FOA C 20817-4.1)
Nyckelord Detection, nuclear weapons, cruise missiles, gamma radiation, neutron radiation
Sammanfattning Under senare år har frågan om kärnvapen på fartyg kan detekteras med hjälp av passiva instrument diskuterats flitigt. Den är av vikt för förhandlingarna om nedskärningar av de strategiska kärnvapensystement som pågår i Geneve. Den har också aktualiserats varje gång som ett kärnvapenkapabelt fartyg gjort hamnbesök i länder som inte tillåter kärnladdningar på sitt territorium och där myndigheterna bara hänvisats till stormakternas praxis att varken bekräfta eller förneka kärnvapen ombord. Föreliggande rapport analyserar vilka möjligheter som finns att göra passiva mätningar. Den visar att en plutoniumladdning med urantamper ger neutronstrålning som med de bästa detektorer som finns kan "ses" ut till 120 meters avstånd och en 1 MeV gamma signal som kan observeras ut till 15 meter (mättid 15 minuter). Med portabla och mer lätthanterliga instrument reduceras de här avstånden med en faktor 2-3. Det klyvbara materialet i laddningens kärna alstrar lågenergetisk gammastrålning som lätt absorberas i ett tungt tamperskal. Från en tamperfri laddning strålar dessa gamma däremot med en intensitet som är jämförbar med 1 MeV strålningen från en urantamper.ö Det maximala detektionsavståndet beror på mätparametrarna på ett sådant sätt att det är mycket svårt och dyrbart för en inspekterande part att väsentligt öka sin känslighet. Det är mycket lätare för den inspekterade parten att minska det maximala detektionsavståndet genom att använda strålskydd. Det behövs t.ex. inte mer än halvannan cm stål och mindre än 4 cm borerad plast för att minska detektionsavståndet för 1 MeV gamma och neutroner med 30%. Slutsatsen av analysen blir att man om man kan komma rimligt nära ett fartyg som har sina kärnladdningar på däck eller nära skrovet så finns goda möjligheter att mäta upp en kärnladdningssignatur med passiva metoder. Det förutsätter dock att inga särskilda strålskydd lagts in och att man inte har speciellt lågstrålande laddningar. Man kan därför aldrig efter en inspektion utifrån, garantera att ett fartyg är kärnvapenfritt.
Abstract The last two years the question of whether nuclear weapons on board naval vessels can be detected by passive instruments has been frequently discussed. It is important for the ongoing negotiations on cuts in the strategic nuclear arsenals in Geneva. It has also repeatedly been raised when nuclear capable ships have made port calls in countries that have to assume the guests follow the rules and don´t carry nuclear weapons, but where the authorities have been denied a full guarantee by being referred to the "neither confirm nor deny" praxis. The present report uses the theory of passive detection to show that weapons employing plutonium in the core and depleted uranium in a tamper shell can give an observable neutron signal out to 120 meters, and a 1 MeV gamma signal out to 15 meters (assuming 15 minutes for the measurement). For portable and more convenient to use detectors corresponding distances are reduced a factor of 2-3.. The fissile materials in a weapon´s core are uranium-235 and/or plutonium-239. These emit lower energy gamma rays, which are easily damped in a dense high Z tamper shell. A tamper free device, however, can radiate these gammas with intensities that are similar to the intensity of the 1 MeV uranium tamper radiation. The critical detection distance depends on the measurement parameters in such a way that it is very difficult and expensive fon an inspecting side to significantly increase the detection distance. It is much easier then for an inspected party to lower the critical detection distances for 1 MeV gammas and neutrons respectively by 30%. The conclusion then is that if one can get reasonably close to a ship carrying nuclear weapons on deck or near the hull, there are good possibilities for measuring a specific radiation signature from the weapons by passive detection methods. This is, however, based on the assumption that no extra shields are used and that it is not a special low intrinsic radiation weapon. One can therefore never, after a nonintrusive inspection, guatantee that a ship does not carry nuclear weapons.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182