Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framkomlighet i övre Norrland. Utveckling och utvärdering av framkomlighetsmodell.

Framkomlighet i övre Norrland. Utveckling och utvärdering av framkomlighetsmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fridstrand Karin, Person Jonas
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-05
Rapportnummer: (FOA C 20819-2.6(2.7))
Nyckelord Framkomlighet, myrmark, georadar, terränganalys, körförsök, framkomlighetsmodell
Sammanfattning En framkomlighetsmodell som simulerar stridsfordons möjlighet att ta sig fram på öppna, otjälade myrmarker har utvecklats. För att få indata till modellen har två myrar i övre Norrland undersökts grundligt. Torvdjupsprofiler har mätts upp med georadar, vegetation och jordarter har karterats och markens mekaniska hållfasthet har mätts. Information om terrängen har digitaliserats och lagts in i ett Geografiskt informationssystem. För att kunna relatera prognoser om markens körbarhet och fordons framkomlighet har körförsök utförts på myrarna. Statistiska analyser av samverkan mellan terrängdata, körresultat och fordonsdata visar att: Vegetationen har stark koppling till framkomligheten. Myrens vegetationstyper måste värderas med avseende på framkomlighet. Av de undersökta fordonsparametrarna är det Mean Maximum Pressure (MMP) som bäst beskriver försöksfordonens framkomlighet. Torvdjupet har ingen entydig koppling med vare sig myrtyper eller körresultat i form av spårdjup, hastighet eller passageantal. Framkomlighetsmodellen anger ett intervall som med 80% sannolikhet svarar på frågan hur många passager ett visst fordon kan klara över ett givet terrängavsnitt.
Abstract A model that simulates combat vehicle cross country mobility on unfrozen peatland has been developed. Two bogs in the north of Sweden have been extensively investigated. Bog depth has been measured with georadar and ground vegetation and soil type have been mapped. Information about the terrain is digitized into a Geographical Information System. In order to be able to correct and adjust the model against reality, several tracked combat vehicles were driven across the bog. Statistical analysis of the results showed that bog vegetation was the major influential terrain factor on trafficability. The investigated vehicle parameter best explaining test vehicle performance is Mean Maximum Pressure (MMP). Bog depth has no obvious influence on neither bog vegetation or test results i e sinkage, speed and number of passes. The model gives an interval of the number of passes a specified vehicle can make over a specified bog type with 80% probability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182