Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sound propagation in water: results from CERTES (a ray-tracing program) compared to exact solutions for range-independent cases.

Sound propagation in water: results from CERTES (a ray-tracing program) compared to exact solutions for range-independent cases. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ivansson Sven, Moren Per, Wester Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-10-28
Rapportnummer: (FOA C 20893-2.2)
Nyckelord Strålgång, Utbredningsförlust, Reflexionskoefficient
Sammanfattning Resultat från ett strålgångsprogram (CERTES) jämförs för ett avståndsoberoende medium med de numeriskt korrekta resultat som erhållits från ett Hankel transform program( RPRESS). Fall med olika käll- och mottagardjup studeras för såväl sommar- som vinterförhållanden och för frekvenser mellan 100 och 1000 Hz. Särskild vikt har lagts vid problemet att ange ett lämpligt värde på "bottenförlust per studs" för fall med bottenbegränsad utbredning (sommarprofil med en ytlig källa). Det har visat sig att frekvensberoende reflexionskoefficienter för plana vågor ger åtminstone en första uppskattning. Emellertid tycks CERTES ibland missa vissa "gräns-strålar" med lång hopp distans. För att kompensera för denna bristfällighet bör de förlustvärden som erhållits ur teoretiska reflexionskoefficienter minskas innan de används som ingångsvärden till CERTES. Försommarprofil ger CERTES en riktig modell av den signifikanta skillnaden mellan utbredningen för en ytlig källa och en källa i ljudkanalen eller vid botten. För källdjup nära botten ger emellertid CERTES inte strålar som når de nära ytan liggande mottagarna. Detta beror på att utgångsvinkeln för de utsända strålarna är begränsade till +-10 . Att ställa upp en utbredningsmodell för vinterförhållanden med en konstant ljudhastighetsprofil visar sig vara relativt lätt. Reflexionsförlusterna tenderar att bli små vid små utgångsvinklar. Följaktligen bör värdet på "bottenförlust per studs" väljas mycket lågt i detta fall. (De branta strålarna vilka skulle ha stora förluster, genereras inte ens av CERTES). Större förluster per studs (sådana som är lämpliga för sommarprofilen) ger emellertid också en rimlig överensstämmelse, eftersom en väsentlig del av fältet byggs upp av strålar utan bottenstudsar. Detta är lyckosamt eftersom CERTES bottenförlusttabell endast skiljer på olika bottentyper och olika frekvenser.
Abstract Results from a ray-tracing program (CERTES) are compared for a range-independent medium to the correct results obtained from a Hankel-transform program (RPRESS). Cases with different source- and receiver-depths are studied, for summer as well as winter conditions and for different frequencies between 100 and 1000 Hz. Special emphasis is given to the problem of assigning a suitable "bottom-loss per bounce" value for cases with bottom-limited propagation (summer profile with a shallow source).It is found that frequency-dependent plane-wave reflection coefficients provide at least reasonable first guesses. However, CERTES sometimes appears to fail to capture certain "limiting rays" with long cycle distances. To compensate for this deficiency, the loss values as implied by theoretical reflection coefficients should be reduced before given as input to CERTES. For the summer profile, CERTES correctly models the significant difference between propagation for a shallow source and a source in the sound channel or at the bottom. Concerning the latter source depths, however, CERTES fails to produce rays reaching shallow receiver depths. This is caused by an inherent limitation to +-10 for the grazing angles of emitted rays. Modelling of propagation during isovelocity winter conditions with constant sound velocity profile turns out to be comparatively easy. Reflection losses tend to be small at small grazing angles. Hence, the "bottom-loss per bounce" for CERTES should be taken very small in this case. (The steep rays, which would suffer big losses for a correct modelling, are not even generated by CERTES.) However, larger losses per bounce (such as those suitable for the summer profile)also give a reasonable agreement since an essential part of the field is built up by rays without bottom bounces. This is fortunate since the CERTES bottom-loss table differs among different bottom types and different frequencies only.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182