Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistics´92- Materials aspects.

Ballistics´92- Materials aspects. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Savage Steven
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-03-15
Rapportnummer: (FOA C 20921-2.1)
Nyckelord ballistics, materials, shaped charge, kinetic energy weapon, armour, conference
Sammanfattning Det internationella symposiet om Ballistics´92 som nyligen hölls, analyseras ur materialsynpunkt. Särskild uppmärksamhet riktas mot sambandet mellan materialbeteende, sammansättning, mikrostruktur och deformation. Endast konstruktionsmaterial behandlas. Övriga material, t ex sprängämnen och drivmedel exkluderas. Relevanta föredrag beskrivs kortfattat, för att belysa aspekter av materialforskning som berör ny teknik eller visar nya riktningar. Vid analysen har jag försökt att "läsa mellan raderna", dvs att tolka både information som presenterades och den som drog uppmärksamhet på grund av sin frånvaro. Ett antal materialtyper saknades, t ex nya stridsdelsmaterial och kompositer (både metall och polymermatris). Det kan antas att detta är av sekretesskäl, beroende på teknikens mognad och att eventuella tillämpningar ligger nära i tiden. Keramiska pansarmaterial behandlas vid många presentationer, men en tolkning av den framförda informationen gjorde det klart att en förståelse av dessa material ligger framåt i tiden. Resultaten visar att forskningen befinner sig i ett "pre-competitive" skede.
Abstract The recent international symposium on ballistics, Ballistic´s 92 has been analysed from the viewpoint of materials. Particular emphasis has been placed on the relationships between materials behaviour, composition, microstructure and deformation conditions. Structural materials only are treated, other materials, e.g. explosives and propellants are specifically excluded. Relevant presentations are briefly reviewed, with a view to highlighting those aspects of materials research which concern new technologies of novel lines of research. The analysis has attempted to "read between the lines", i.e. to interprete both the data presented and that which was not presented. A number of areas were conspicuous by their absence, for example new warhead materials and composite materials (both metal and polymer matrix). It is assumed that this absence reflects their near.term field application potential. ceramic(armour) materials on the other hand were well represented, bur from the data presented it is clear that an understanding of these materials lies in future. The results indicate that research is still clearly in the "pre-competitive" stage.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182