Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning till GRIKURV- Ett program för diagramritning.

Användarhandledning till GRIKURV- Ett program för diagramritning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Collin Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-10
Rapportnummer: (FOA C 20933-2.7)
Nyckelord Kurvritning, kurvanpassning, formelhantering, digitaliseringsbord
Sammanfattning GRIKURV är ett vid foa GRIndsjön framtaget program för KURV-ritning av xy-data med persondator för msdos. Programmet är skrivet i TURBO-PASCAL och består av ett huvudprogram och ett antal separatkompilerade enheter UNITS, som länkats ihop. Programmet är totalt ca 163 kB stort. Indata till programmet kan ges på tre sätt. Koordinater kan matas in via tangentbordet, fil eller via ett digitaliseringsbord. Med hjälp av en tabelleditor är det möjligt att välja vilka kolonner som skall utgöra koordinater, samt att redigera data. Kurvlinjer kan ritas med minsta-kvadrat-metoden, bezieranpassning eller med splineinterpolation. Formler på "pascalvis" med en variabel och parametrar kan också ges till programmet via en formeleditor. Flera kurvor kan läggas i samma diagram. Text kan läggas in via en cursor. Allt i dialog med användaren. Utmatning kan ske via HPGL-, POSTSCRIPT-format eller via fil.
Abstract GRIKURV is developed at FOA- the National Defence Research Establishment at GRIndsjön. It is a c(K)URV drawing-code for xy-data and designed for personal computers with ms-dos. The programming language is TURBO-PASCAL and the code consist of a main program and a number of seperately compiled units. They are linked together and the total size is about 163 kB. Input data can be transfered into the code in three ways; coordinates can be fed into by means of the keyboard, a file or a digitalizing tablet. It is possible to choose the columns that should compose coordinates with a table editor, and there is also an opportunity to edit data. Curves can be drawn by ceartin methods, such as the least-square-method, the method of bezier-fitting or by interpolation with splines. Formulas, "in the way of Pascal", with one variabel of parameters can also be fed to the code by the means of an editor for formulas. Several curves can be included in the graph and text can be inserted by a cursor. This is all done in dialogue with the user. The graph can be written out in the format of HPGL, the format of PostScript or through in a file.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182