Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Compound matrix method for multi-point boundary-value problems.

Compound matrix method for multi-point boundary-value problems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ivansson Sven
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-11-18
Rapportnummer: (FOA C 20948-2.2)
Nyckelord randvärdesproblem, propagatorteknik, delta-matris
Sammanfattning Delta-matris metoden generaliseras för att hantera multi-punkts randvärdesproblem för system av ordinära differentialekvationer (ODE). En allmän framställning ges, som täcker alla ordningar av det linjära ODE systemet och alla fördelningar av de linjära randvillkoren på ett enhetligt sätt. Kvadratiska samband härleds för minorerna. Ett lämpligt adjungerat problem definieras för multipunkt-fallet. I tillämpningarna är det vanligt att en hel familj av randvärdesproblem måste lösas, med ett analytiskt beroende av någon parameter. Vi visar hur en karaktäristisk funktion och egenlösningar kan beräknas i detta fall. En explicit formel härleds för egenlösningarnas excitationskoefficienter (residu-bidragen). Den ges i termer av lösningen till det adjungerade problemet och följaktligen saknar den delta-matriser. I en följande rapport diskuteras tillämpningen på vågutbredningsberäkningar för avståndsoberoende fluid-solid media.
Abstract The compound matrix method is generalized to handle multi-point boundary-value problems for ordinary differential-equation (ODE) systems. A general treatment is given, covering all orders for the linear ODE system and all distributions of the linear boundary conditions in unified way. Certain quadratic relation for the minors are derived. An appropriate adjoint problem is defines for the multi-point case. In the applications, it frequently happens that a family of boundary-value problems has to be considered that depends analytically on some parameter. We show how a characteristic function and eigensolutions can be computed in this case. An explicit formula is derived for the excitation coefficients of the eigensolutions (the residue contributions). It is given in terms of the solution to the adjoint problem and hence, it does not involve compound entities. Applications to wave-propagation computations for range-independent fluid-solid media are presented in a companion paper.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182