Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finding a posterior domain probability distribution by specifying nonspecific evidence.

Finding a posterior domain probability distribution by specifying nonspecific evidence. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Schubert Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-05-17
Rapportnummer: (FOA C 20974-2.7)
Nyckelord artificiell intelligens, beslutsstödssystem, trovärdighetsfunktioner, Dempster-Shaferteori, evidenskalkyl, osäkerhet, ickespecifika evindenser, evidenskorrelation, aposteriori fördelning, klusteranalys, ubåtsskydd, ubåtsjakt
Sammanfattning Denna artikel är en utvidgning av resultaten från två tidigare artiklar. I (J. Schubert, "On nonspecific evidence", Int. J. Intell. Syst. 8(1993) 711-725) fastslog vi inom Dempster-Schaferteorin en kriteriefunktion kallad metakonflikt funktionen. Med detta kriterium kan vi partitionera in i delmängder en mängd evidenser med utsagor som är vagt specificerade i betydelsen att det kanske inte är säkert till vilken händelse de hänför sig. I en andra artikel (J. Schubert, "Specifying nonspecific evidence", FOA Report C20975-2.7, National Defence Research Establishment, Sundbyberg, 1994) fann vi inte endast den mest rimliga delmängden för varje enskild evidens, vi fann också graden av möjlighet för varje delmängd att evidensen tillhör delmängden. I denna artikel siktar vi på att finna en aposteriori sannolikhetsfördelning angående antalet delmängder. Vi använder oss av idén att varje evidens i en delmängd stöder denna delmängds existens till den grad som evidensen stöder någonting alls. Utgående från detta kan vi härleda en bpa vilken berör frågan om hur många delmängder vi har. Denna bpa kan sedan kombineras med en given apriori domänsannolikhetsfördelning för att erhålla den eftersökta aposteriori fördelningen.
Abstract This article is an extension of the results of two earlier articles. In (J. Schubert, "On nonspecific evidence", Int. J. Intell. Syst. 8(1993) 711-725) we established within Dempster-Shafer theory a criterion function called the metaconflict function. With this criterion we can partition into subsets a set of evidences with propositions that are weakly specified in the sense that it may be uncertain to which event a proposion is referring. In a second article (J. Schubert, "Specifying nonspecific evidence", FOA Report C20975-2.7, National Defence Research Establishment, Sundbyberg, 1994) we not only found the most plausible subset for each piece of evidence, we also found the plausibility for every subset that the evidence belongs to the subset. In this article we aim to find aposteri probability distribution regarding the number of subsets. We use the idea that each evidence in a subset supports the existence of that subset to the degree that the evidence supports anything at all. From this we can derive a bpa that is concerned with the question of how many subset we have. That bpa can then be combined with a given prior domain probability distribution in order to obtain the sought-after posterior domain distribution.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182