Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sammanställning av några fysikaliska samband avsedda för verkansmodeller

Sammanställning av några fysikaliska samband avsedda för verkansmodeller Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfstrand Yngve, Löfstrand Yngve
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-16
Rapportnummer: (FOA C 20984-2.3)
Nyckelord beräkningsmodeller, fragmentering, splitter, luftbromsning, penetration, resthastighet, restmassa, krosszon, tryck, inneslutna explosioner, stridsdelsinitiering, brandinitiering, Beräkningsmodeller, Fragmentering, Splitter, Luftbromsning, penetration, Resthastighet, Restmassa, Krosszon, Tryck, Inneslutna explosioner, Stridsdelsinitiering, Brandinitiering
Sammanfattning Dokumentet innehåller en sammanställning av fysikaliska samband tänkta att kunna användas i verksamhetsmodeller. Här redovisas även samband som kan användas indirekt genom att bestämma vissa parametrars ingångsvärden. Alternativa samband finns föreslagna, vilka kan väljas beroende på aktuell situation eller aktuella parametervärden. De föresagna sambanden är avsedda för luft målstillämpningar men är allmänt användbara i redovisade giltighetsområden. Avslutningsvis redovisas en förteckning över de referenser som utgjort underlag till denna sammanställning.
Abstract This document contains a synthesis of physical formulas intended to be used in vulnerability models. It also describes formulas which can be used indirectly to determine some input values. Alternative formulas are also suggested, which can be used dependent on the situation or the current parameter values. The suggested formulas are suitable for air target calculations but can generally be used in the described range of validity. In the conclusion a list of references that form the basis of this syntheses is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182