Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital radio link: Multipath fading on a 7 GHz Line-Of-Sight link.

Digital radio link: Multipath fading on a 7 GHz Line-Of-Sight link. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 30428-3.5)
Sammanfattning Resultaten från vågutbredningsmätningar på en 7 GHz, 34 Mb/s länk av frisiktstyp presenteras huvudsakligen i form av en sammanfattande resume. Huvudsyftet med mätningarna, under maj-september 1983-84, var att karakterisera radiokanalen genom lämpliga modeller under perioder av flervägsutbredning förorsakande frekvensselektiv eller flat fädning inom aktuell bandbredd. Från de smalbandiga svepmätningarna extraheras vågutbredningsparametrarna, svarande mot frekvensselektiva händelser, genom en minsta kvadratanpassning av en modellerad 3-vägs överföringsfunktion till observerad överföringsfunktion. Den statistiska fördelningen för bredbandigt fädningsdjup beräknas dels för en oskyddad kanal, dels för en kanal med rymddiversitet med antennseparation 8 m. Förutom fördelningen av bredbandigt fädningsdjup, uppskattas fördelningen av varaktigheten för djup fädning. Avslutningsvis diskuteras optimalt val av vertikal antennseparation, med avseende på förmågan att bekämpa svår frekvensselektiv fädning.
Abstract The major part of the results from propagation measurements on a 7 GHz, 34 Mb/s LOS-link is presented in terms of a comprehensive summary. The main purpose with the measurements, during May to September 1983-84, was to characterize the radio channel with suitable models during multipath propagation causing frequency selective or flat fading within the actual bandwidth. From the narrow band sweep measurements, the propagation parameters, corresponding to frequency selective events, are extracted by a minimum square fit of a modelled 3-way transfer function to observed transfer functions. The statistical distribution of measured wide band fade depth is estimated for an unprotected and a space diversity channel using antenna separation of 8 m. In addition to the distribution of wide band fade levels, the statistical distribution of the durations of deep fades is estimated. Finally, the optimal choice of vertical antenna separation is discussed, concering the ability to combat severe frequency selective fading.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182