Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital radio link: Multipath propagation on a microwave Line-Of Sight-path.

Digital radio link: Multipath propagation on a microwave Line-Of Sight-path. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 133
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 30430-3.5)
Sammanfattning Vågutbredningsundersökningar genom smalbandiga svepmätningar utfördes under maj till september 1983 och 1984 på en 7 GHz hög kapacitets frisikts-förbindelse. Huvudsyftet med mätningarna var att modellera radiokanalen under perioder med flervägsfädning, speciellt frekvensselektiv fädning. Inledningsvis analyseras flervägsmekanismen teoretiskt inkluderande beräkning av aktuella väglängdsskillnader. Mätsystemet, som baseras på händelsestyrd spektral registrering, beskrivs tillsammans med algoritmen för extrahering av utbredningsparametrar ur experimentella data. Parametrarna bestämmes genom en minsta kvadratanpassning av en 3-vägs överföringsfunktion till observerade överföringsfunktioner. En presentation ges av statistiska fördelningen för fädningsdjup och varaktighet vid djup fädning på en enkel - respektive diversitetskanal. Förbättringsfaktorn som erhålles med rymd-diversitet och adaptiv utjämning presenteras i form av reducerad "outage"-tid. Avslutningsvis diskuteras optimal design vid rymd-diversitet m a p förmågan att "bekämpa" utpräglad frekvensselektiv fädning på digitala frisikts-förbindelser.
Abstract Wave propagation investigations by narrowband sweep measurements were performed during May to September 1983 and 1984 on a 7 GHz high- capacity LOS-link. The main purpose of the measurements was to model the radio channel during periods of multipath fading, especially frequency selective fading. Introductury the multipath mechanism is analyzed theoretically including calculations of pathlength differences. The measuring system, based on event controlled spectral registration, is described together with the algorithm for extraction of propagation parameters from experimental data. The parameters are estimated by a minimum square fit of a modelled 3-way transfer function to observed transfer functions. Statistical distributions of fade depth and durations of deep fades are presented for a single respectively a space diversity channel. The calculated improvement, achieved by space diversity and adaptive equalization is presented in terms of reduced outage-time. Finally, the optimal design of space diversity is discussed, concerning the ability to combat severe frequency selective fading on digital LOS-links.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182