Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finite-element analysis of propagation in waveguide components with application to ferrite phase shifters.

Finite-element analysis of propagation in waveguide components with application to ferrite phase shifters. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30529-3.2)
Nyckelord ferrite devices, magnetostatics, waveguide components, phase shifters, power dividers, microwave devices, finite-element analysis, boundary-value problems, ferritkomponenter, magnetostatik, vågledarkomponenter, fasändrare, effektdelare, mikrovågskomponenter, finita-element analys, randvärdesproblem, 340
Sammanfattning Analys av vågutbredning i ferritkomponenter, såsom variabla fasändrare, behandlas. Ett datorprogram för beräkning av de magnetostatiska fälten har utvecklats, varvid en iterativ själv-konsistent lösning av den rigorösa icke-linjära magnetostatiska integralekvationen har sökts, utnyttjande expansion av magnetiseringen på nollte ordningens rektangulära finita-element och konstitutiv relation uttryck i en-dimensionella magnetiseringsloopar. Erhållna magnetostatiska fält utnyttjas sedan för att beräkna den inhomogena permeabilitetstensorn, varefter en finita-element metod, i termer av de transversella fältkomponenterna, utnyttjas för att beräkna utbrednings-karakteristika för möjliga elektrodynamiska egenmoder. Användningsområdet för den använda finita-element formuleringen har utökats till att inkludera strukturer med förluster. Ett antal fasändrare har tillverkats, baserade på YIG, MgMn och LiTi ferriter, och erhållna mätresultat beträffande bl a differentiellt fasskift, som funktion av frekvens och temperatur, har visat sig överensstämma mycket väl, som tidigare rapporterats, med beräknade resultat, enligt den presenterade analysmetoden.
Abstract The propagation analysis of ferrite components, such as variable phase shifters, is treated. A computer program for calculation of the magnetostatic fields has been developed, by which an iterative self-consistent solution of the rigorous non-linear magnetostatic integral equation is sought, using an expansion of the magnetization on zeroth order rectangular finite-elements, and a constitutive relation expressed in terms of one-dimensional magnetization loops. Obtained magnetostatic fields are then used to calculate the inhomogeneous permeability tensor, after which a finite-element method, in terms of the transversal field components, is utilized to calculate propagation characteristics for possible electrodynamic eigenmodes. By the use of a Galerkin procedure, the applicability of the used finite-element formulation has been extended to include structures with losses. A number of phase shifters have been designed, based on YIG, MgMn and LiTi ferrites, and obtained experimental results concerning, amongst others, differential phase shift, as a function of frequency and temperature, have been found to correspond very well, as earlier reported, with calculated results, using the presented analysis procedure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182