Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorprogram för studium av radarreturen från en stridsvagn.

Datorprogram för studium av radarreturen från en stridsvagn. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 57
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-31
Rapportnummer: (FOA C 30579-8.2, 3.2, 3.3)
Nyckelord radar model, mm-waves, seeker, data simulation, aim-point, angular glint, battle tank, radar cross section, radarmodell, mm-vågor, målsökare, följeradar, datasimulering, riktpunkt, felpekning, stridsvagn, radarmålarea, 360, HPV
Sammanfattning Rapporten beskriver ett datorsimuleringsprogram under utveckling vid FOA 36 för studiet av radarreturen i mm-vågsområdet från en stridsvagn. Arbetet har huvudsakligen utförts inom Huvudprojekt Pansarvärn (HPV), delprojekt Indirekt pv (målsökarstudier). Simuleringen avser att beskriva anflygningen av en robot försedd med en radarmålsökare mot en stridsvagn. Denna är radarmässigt modellerad till att bestå av ett antal diskreta reflektorer av enkla typer och av olika storlek, utspridda deterministiskt över stridsvagnskroppen. Reflektorerna har olika polarisationsegenskaper. Denna modell bygger på radarmätningar av en stridsvagn 104 vid 94.5 GHz, gjorda av FOA 36. Modellen är giltig kring vinkelriktningen azimut=45 grader, elevation=45 grader, d.v.s. snett framifrån, snett uppifrån. Den av målsökaren utsända radarvågen sprids av målet, varvid varje delreflektor antas ge upphov till en sfärisk, utåtgående våg. Dessa delvågor sammansätts till en total, spridd våg. Målsökaren antas bestämma riktningen till målet såsom riktningen för maximalt mottagen energi, vilken sammanfaller med normalen till det reflekterade fältets fasfront (yta i rummet med konstant fas). Genom att i målsökaren summera bidragen från varje målreflektor fasriktigt bestämmer man normalriktningen till fasfronten. Av speciellt intresse är de oregelbundna avlänkningar från målriktningen, den s.k. vinkelglittringen, som stundom inträffar i en målsökare. Målsökarens felpekning från den verkliga målriktningen kan ibland vara så stor att målsökaren styr utanför målsilhuetten och helt missar målet. Vid programkörning presenteras målsökarens pekriktning som funktion av tiden, projicerad mot stridsvagnens silhuett. Robotdynamiken är ännu inte implementerad i programmet. Vidare bestäms fasytnormalens riktning bara i en enda punkt på målsökarantennens apertur. En medelvärdesbildning över flera punkter på aperturen kommer att införas.
Abstract The report describes a computer program under development for the study of the radar return at millimetre wave-length from a battle tank. The work has been carried out within the main project Armour Defence, the subproject Indirect Armour Defence (seeker studies). The simulation describes a missile with a radar seeker, homing on a tank target. The radar properties of the latter are modelled by means of a number of discrete reflectors of various sizes and of simple types, each with a characteristic polarization property. The reflectors are spread out over the target body in a deterministic way. The model is based on measurements at 94.5 GHz of a Centurion tank. It is valid for directions centered at azimuth=45 degrees, elevation=45 degrees. The radar wave transmitted by the seeker is scattered by the target, whereby each reflector is assumed to be the origin of a spherical, outgoing wave. These waves add up to a total, scattered wave. The seeker is assumed to determine the target direction as the direction of maximum received energy, which coincides with the normal to the phase front of the reflected field, which is a surface in space with constant phase. By adding the contributions from each target reflector with correct phase, the direction of the normal to the phase front is determined. Of special interest is so-called angular glint, i.e. deviations from the target direction which sometimes occur with a seeker. The aim-point deviation of a seeker away from the true target direction can sometimes be so large that the seeker aims outside the target silhouette and misses the target entirely. At program runs the aim-point of the seeker is presented as a function of time, projected on the target silhouette. The missile dynamics has not yet been introduced in the program. Furthermore, the direction of the phase front normal is determined only in one point on the seeker antenna aperture. An average over several points on the aperture will be introduced.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182