Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pulsad laser för navigering: en experimentell förstudie.

Pulsad laser för navigering: en experimentell förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 74
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-24
Rapportnummer: (FOA C 30598-3.4)
Nyckelord laser, range, measurement, detection models, statistics, precision navigation, avståndsmätning, detektionsmodeller, statistik, precisionsnavigering, 370
Sammanfattning Bakgrunden till detta ex-jobb är visionen om en autonom farkost som under sin färd kan detektera förändringar i naturliga scener. För detta syfte är det naturligt att kombinera datorseende och pulsad laser. I rapporten redovisas lasermätningar för naturliga utomhusmiljöer med inslag av byggnader samt inomhusmiljöer. Utrustningen är en äldre kommersiell laser (strålspridning 2 mrad) kompletterad med en 360o roterande stegmotorstyrd spegel. Både spegelstyrning och mätutvärdering sker i MATLAB. Regressionsanalys av mätdata från en plan vägg gav en anpassning med standardavvikelse understigande 4 cm. Datatakten i utrustningen är låg, 10-25 HZ. Utrustningen är trots detta väl lämpad för försök med Mobil Robot om försöken görs i modifierad tidsskala. Testerna indikerar att mätnoggrannheten och upplösningen är tillräckliga för precisionsnavigering.
Abstract The background to this Master´s thesis is the vision of an autonomous vehicle that under movement can detect changes in natural surroundings. For this purpose it is natural to combine computer vision and pulsed laser. In the report are measurements outdoor scenes with man-made objects as well as indoor scenes are shown. The equipment is an older commercial laser (beam spread 2 mr) completed with a 360o rotating stepping motordriven mirror. Both mirror steering and measurement evaluation is done in MATLAB. Regression analysis of data from a plane wall gave an adaption with standards deviation below 4 cm. The data rate of the equipment is low, 10-25 Hz. Albeit this the equipment is well suited for experiments with Mobile Robot if the experiments are done in modified time scaling. The tests indicates that measurement accuracy and resolution are sufficient for precision navigation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182