Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radar reflectivity of land at 94 GHz.

Radar reflectivity of land at 94 GHz. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sume Ain
Ort: Linköping
Sidor: 108
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-18
Rapportnummer: (FOA C 30599-8.2, 3.3)
Nyckelord millimetre waves, radar, backscatter, reflectivity, clutter, land, terrain, snow, vegetation, mm-vågor, millimetervågor, returspridning, reflektivitet, klotter, land, terräng, snö, 360, HPV
Sammanfattning Rapporten beskriver mätningar och beräkningar av radarreflektiviteten hos terräng i mm-vågsområdet. Mätningarna gjordes med en 94 GHz inkoherent radar med 50 ns pulslängd och 0.5o antennlobbredd, monterad i en 40 m hög radiolänkmast. Omgivande terräng, som utgjordes av öppna fält och trädbevuxna områden, uppmättes mellan 4o och 54o depressionsvinkel. Radarreturen registrerades i två ortogonalt linjärpolariserade mottagarkanaler med utsänd vertikalt eller horisontellt polariserad strålning, inalles 4 kombinationer av sänd/mottagen polarisation. En sommar- och en vintermätomgång har genomförts. Reflektiviteten, uttryckt genom normaliserad radarmålarea (målarea per belyst ytenhet), har beräknats för varje vinkelupplösningscell inom två områden med 70ox50o resp. 35ox25o utsträckning och presenteras i bildform. Data för reflektiviteten har analyserats med avseende på terrängtyp, depressionsvinkel, polarisation och årstid. Medelvärden och histogram (täthetsfunktioner) över rumsspridningen har bestämts. En relativt omfattande del av datareduktionsarbetet har utgjorts av beräkning av korrektioner med hänsyn till sändar- och mottagarinverkan, närfältseffekter samt bistatiska effekter orsakade av att radarn var utrustad med separata antenner för sändning och mottagning.
Abstract The report describes measurements and calculations of the radar reflectivity of terrain in the millimetre wavelength region. The measurements were made with a 94 GHz incoherent radar with 50 ns pulse length and 0.5o beam width, mounted on a tower at 40 m height. The surrounding terrain with trees and open ground was observed between 4o och 54o depression angles. The radar return was recorded in two linearly polarized, orthogonal receiver channels for vertically or horizontally polarized transmissions, giving 4 transmit/receive polarization combinations in all. One summer and one winter campaign have been carried out. The reflectivity, expressed by normalized radar cross section (cross section per illuminated unit area) has been determined for each angular resolution cell within two 70ox50o and 35ox25o regions, and is presented in image form. Reflectivity data have been analyzed with respect to terrain type, depression angle, polarization, and season. Mean values and histograms (density functions) of the spatial distribution have been determined. A relatively extensive part of the data reduction has been devoted to establishing corrections due to receiver and transmitter influences and near field and bistatic effects, the latter arising from the two-antenna configuration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182