Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MOA and GROA - model and grammar for objects and actions. An approach to a hierarchical, natural language-oriented information model.

MOA and GROA - model and grammar for objects and actions. An approach to a hierarchical, natural language-oriented information model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Toller Eva
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-24
Rapportnummer: (FOA C 30614-3.8)
Nyckelord object-oriented, objects, actions, context-free grammar, natural language processing, objektorienterad, objekt, aktioner, kontextfri grammatik, naturligt språkbehandling, 350
Sammanfattning Rapporten beskriver en ansats till en informationsmodell som ska representera både data och funktioner i en applikation på ett integrerat sätt. Modellen är objektorienterad, särskilt orienterad mot hierarkiska strukturer, och har en naturligt språk-orienterad utvidgning. Modellen består av en mer allmän del (MOA, Modell för Objekt och Aktioner). De flesta koncepten i MOA är tidigare eta blerade begrepp; denna del fungerar mest som en bas och bakgrund för grammatiken, GROA. I rapporten finns den aktuella versionen av båda dessa delar beskrivna. Detta arbete grundar sig delvis på ett par tidigare projekt, som har använt modeller för planer och aktioner i planigenkännings- och plangenererings system. Målgrupp: Rapporten är i första hand avsedd för läsare insatta i informa tionsbehandling och datalogi.
Abstract This report describes an approach to an information model, with the purpose of representing both the data of an application and the functions working on these data in an integrated way. The model is object-oriented, especially oriented towards hierarchical structures, and have a natural language-oriented extension. The model consists of a more general part (MOA, Model for Objects and Actions) and a context-free grammar (GROA, Grammar for Obejcts and Actions), which is partly oriented towards natural language processing. Most of the concepts introduced in MOA are already established; this part serves mostly as a base and background for the grammar, GROA. The current states of both these parts are presented in the report. The work is partly built upon earlier projects that have used models for plans and actions in plan-recognition and plan-generating systems. Target group: The report is intended for readers familiar with information processing and computer science.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182