Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Klassificering av objekt genom polskattning av returpuls från impulsradar.

Klassificering av objekt genom polskattning av returpuls från impulsradar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-02-04
Rapportnummer: (FOA C 30668-8.4, 3.3)
Nyckelord impulsradar, klassificering, identifiering, polskattning, HPLF, huvudprojekt luftförsvar, impulse radar, classification, identification, pole estimation, 360
Sammanfattning Utveckling av radarspaningsmetoder för identifiering av luftmål är ett område där stora forskningsinsatser görs. I detta arbete presenteras en möjlig strategi genom att skatta polerna i den, med impulsradar erhållna, reflekterade returpulsen. Polernas placering ses som beskrivande för det belysta objektet och tjänstgör som karakteristika vid en klassificering. Returpulsen betraktas som ett impulssvar från ett linjärt tidsinvariant system. Utgående från en ansatt modell för impulssvaret skattas dess ingående parametrar med minsta kvadratmetoden. Mätningar har utförts med belysningsriktning underifrån mot skalenliga modeller av olika flygplanstyper i olika antennvridningsvinklar. Referensmätningar har gjorts i hela intervallet, och observationerna har indelats i grupper som fått tjänstgöra som referensklasser vid utförda klassificeringsförsök. Som klassificeringmetod har Bayes beslutsregel använts med mycket bra klassificeringsresultat. Metoden grundar sig på att jämföra sannolikhetsmåtten för en observation under antagande att den tillhör de olika referensklasserna. I rapporten beskrivs även några andra klassificeringsmetoder och arbetsgångar vid skapandet av referensklasserna.
Abstract This report introduces a method for classification of air targets based on the analysis of radar signals from an impulse radar system. The features used for the classification are the poles which are extracted from the returned echo. The location of the poles in the complex plane is assumed to be characteristic of the illuminated object and will be used in the classification method described in this report. Data have been collected by performing measurements on scale models of different aircraft. The models were oriented horisontally above the radar antenna and illuminated at different angles corresponding to a rotation about a vertical axis. The rotation interval was 90o. Reference measurements were made in the complete interval and the data were divided into groups used as reference classes in the classification scheme. Bayes decision rules have been used as the method for classification. It is shown in this report that the proposed classification scheme works well for the data collected from the measurements of aircraft scale models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182