Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DETVAG-90. Användning av markvågsprogrammet GRWAVE i vågutbredningsmodellen Detvag.

DETVAG-90. Användning av markvågsprogrammet GRWAVE i vågutbredningsmodellen Detvag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Peter
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-03-23
Rapportnummer: (FOA C 30678-3.5)
Nyckelord radiovågsutbredning, markvågsutbredning, Millingtons metod, GRWAVE, 380, radio-wave propagation, ground-wave propagation, Millington´s method
Sammanfattning Rapporten är en delrapport inom projektet DETVAG-90, ett projekt för utveckling av markvågsmodellen DETVAG. Modellen predikterar transmissionsförlusten vid vågutbredning i kuperad terräng, och innehåller ett antal delmodeller. En av dessa är jämn sfärisk jord. Den för närvarande inlagda modellen för jämn sfärisk jord begränsas nedåt i frekvens och uppåt i antennhöjd. Vidare försummas markens konduktivitet vilket är en tveksam approximation vid vågutbredning över hav. Med anledning av detta studerar föreliggande arbete förbättringar av den gamla modellen för jämn sfärisk jord. Bland annat tas konduktiviteten med i modellen. Vidare implementeras det etablerade vågutbredningsprogrammet GRWAVE för att utvidga modellens giltighet nedåt i frekvens och uppåt i antennhöjd. Den relativt kända metoden av Millington implementeras för att en bättre noggrannhet ska erhållas längs en förbindelsesträcka med varierande markkonstanter. En alternativ metod tas även fram för att användas då Millingtons metod inte är tillförlitlig.
Abstract This is a report within the DETVAG-90 project. The aim of the project is to improve the ground-wave propagation model DETVAG. The model predicts the transmission loss for wave propagation over irregular terrain, and contains several sub models. One of these models is smooth spherical earth. The present model for smooth spherical earth is limited downwards in frequency and upwards in antenna heights. Also, the conductivity of the ground is neglected which is a doubtful approximation for propagation over sea. Consequently, the present work discusses improvements of the old smooth spherical earth model. As a first step, the conductivity is included in the model. Furthermore, the well known ground-wave propagation program GRWAVE is implemented to extend the validity of model downwards in frequency and upwards in antenna heights. The well known method of Millington is implemented to improve the accuracy along a path with varying ground constants. A method to be used when the one of Millngton does not work is also developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182