Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie angående aktiv millimetervågssensor.

Förstudie angående aktiv millimetervågssensor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dahlgren Ulf, Hentzell Hans, Kjellgren Jan, Zirath Herbert, Albinsson Björn, Gong Shaofang, Hagel Olle-Johhny, Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-03-25
Rapportnummer: (FOA C 30734-3.2)
Nyckelord millimeter wave sensor, millimeter wave camera, radar camera, HEMT-transistors, multi chip modules, monolithic circuits, millimetervågssensor, millimetervågskamera, radarkamera, HEMT-transistorer, multichipmoduler, byggsätt, monolitkretsar, 340, 533297
Sammanfattning I bland annat spanings- och målsökartillämpningar kommer millimetervågsteknik i framtiden att få en starkt ökad betydelse. Den korta våglängden gör att man kan utnyttja radarsystemens fördelar vad gäller transmittivitet, och koherens. I bildalstrande millimetervågssystem kan man realisera en mångkanals realtidssignalbehandling liknande den i avbildande optiska sensorer. Man får vidare en ökad upplösning för en given apertur jämfört med traditionell mikrovågsradar. En viktig förutsättning för denna utveckling är den moderna HEMT-transistorn som kan ge förstärkning upp till flera hundra GHz. Inom både digitalteknik och lågfrekvent analogteknik går utvecklingen mot ökad miniatyrisering och högre hastighet. Den teknik som används är normalt en flerlagersteknik som kan användas vid tillverkning av såväl MultiChipModuler-som grindmatriser. Vi menar att en liknande teknik skulle kunna användas för att integrera antenner och HEMT-komponenter för att realisera en integrerad array av millimetervågssensorer. Om denna array matas med ett fokuserande system skulle det vara möjligt att framställa en realtidsradarkamera med t.ex 1000 pixels där varje pixel motsvarar en vinkel om 0.5o.
Abstract In seekers and battlefield radar the millimeterwave technology will be of large importance in the future. The short wavelength makes it possible to use the high transmittivity and coherence of a microwave radar. In imaging millimeterwave systems one could realise a realtime signal processing capability similar to an optical sensor array. Further the resolution of a millimeterwave system is higher for a given aperture size compared with a typical microwave system. One important reason for this is the development of the HEMT transistors which could be used as amplifiers to several hundreds of gigaherts. In both digital and low frequency analog technology the size is reducing and the speed increasing. One technology to do this is the multilayer technology used in MultiChipModules and gate arrays. We suggest that fully integrated millimeter wave sensor with antennas and HEMT-transistors can be realised with a similar technology. If an array of millimeter wave sensors is fed by an optical system it would be possible to realize a realtime radar camera with 1000 pixels where each pixel corresponds to an angle of 0.5o.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182