Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulation of laser bathymetry for irregular bottoms.

Simulation of laser bathymetry for irregular bottoms. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Steinvall Ove, Koppari Kurt, Karlsson Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-05-03
Rapportnummer: (FOA C 30752-3.1)
Nyckelord laser, lidar, laserbatymetri, hydrografi, sjömätning, laser bathymetry, hydrography, charting, 330, 513116
Sammanfattning Denna rapport redovisar simulering av mottagna ekon från ett djupsonderande lasersystem. Avsikten är att utröna hur detekterat djup influeras av oregelbundenheter i form av lutande botten, sten på botten eller djupsprång (sk pallkant). De flesta teoretiska undersökningarna om djupnoggrannhet vid laserbatymetri har behandlat effekter av strålbreddning och vågeffekter under förutsättning att mätningen sker över plan och homogen botten. Få undersökningar (vi har inte funnit några) har emellertid behandlat ojämna bottnar. I detta fall är det viktigt för hydrografen att inte bara behandla djupnoggrannhet utan även horisontell upplösning dvs vilken minsta ojämnhet som kan lokaliseras och vilket djup som de facto mätes inom laserlobens fotavtryck. Resultaten från sluttande bottnar indikerar att stora djupskillnader kan uppstå relativt djupet rakt under laserstrålens centrum på vattenytan. Emellertid kan djupskillnaderna (som vida överstiger de korrektioner som uppkommer till följd av vågor och strålbreddning vid plan botten) i en första approximation beskrivs av den geometriska gånvägsskillnaden. Detta gäller även för de övriga fallen med sten och djupsprång. I samtliga fall kommer problemet om djupfel att kunna relateras till positionsosäkerhet eftersom flera laserskott normalt kommer att registrera ojämnheten. De erhållna resultaten indikerar behovet av att anpassa skottäthet och mottagarsynfält till den eventuella förhandsinformation om bottenstruktur som kan föreligga. För obekanta ojämna bottnar noteras även möjligheten att sondera två gånger med olika skottavstånd och systemparametrar.
Abstract This report deals with simulation of bottom echoes from a depth sounding laser system. The aim is to investigate how detected depths are affected by irregularities in the form of bottom slope, stone on the bottom or a steplike bottom feature. Most theoretical investigations on depth accuracy for lidar bathymetry have dealt with the propagation and wave induced effects on the depth accuracy of detecting a plane homogeneous bottom. However very little work is found which are dealing with the irregular bottoms e.g. the case of rocky bottoms. In this case important questions from the hydrographer deals not only with depth accuracy but also with the horizontal resolution i.e. what feature size can be sensed on the bottom and what depth is measured within each beam footprint. This paper will point on some of these difficulties by simulating the return wave forms from irregular bottoms and the depth inferred from these wave forms. The results from sloping bottoms indicate that large depth differences can be detected relative to the depth at nadir from the laser spot on the surface. However these large depth differences (which are much exceeding those depth errors originating from waves and beam broadening for horizontal bottoms) can to a first approximation be explained by the geometric path difference. This is also true for the other cases with stones and bottom steps. In all cases the problem of depth error can be related to the positioning error as several laser soundings normally will be affected by the bottom feature. The results obtained indicate the need to adapt the sounding density and receiver parameters to the a priori knowledge of the bottom structure. For unknown bottoms the possibility of sounding twice with different parameter settings should also be noted.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182