Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avancerad optisk undervattensavbildning. Resultat av fältprov inom ARGUS-projektet.

Avancerad optisk undervattensavbildning. Resultat av fältprov inom ARGUS-projektet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Sören, Ericson Bengt, Lexander Jörgen, Karlsson Ulf, Koppari Kurt, Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-26
Rapportnummer: (FOA C 30753-3.1)
Nyckelord hydrooptics, underwater imaging, gated viewing, hydrooptik, undervattensavbildning, 330, 513116
Sammanfattning På uppdrag av FMV Radar:O och inom ramen för huvudprojekt Ubåtsskydd har FOA genomfört fältprov med utrustning för undervattensavbildning. De avslutande proven har utförts i december 1993 inom projektet "Laser för undervattenstillämpningar". Arbetet är en fortsättning på ett utredningsuppdrag från Chefen för marinen rörande optiska systems prestanda vid undervattensavbildning. Den utredningen presenteras i FOA rapport A 30039, januari 1988: "Optisk undervattensobservation och botteninspektion" (ref 1). Motiven för att undersöka prestanda hos avancerade hydrooptiska system är i huvudsak: 1. Man bör belysa vilka alternativ/kompletteringar till befintlig och planerad utrustning som kan komma ifråga vid ytpenetrerande spaning/sökning under vatten från flygande plattform. 2. Det är angeläget att öka räckvidden för kamerasystemen ombord på minjakts-ROV:er och ubåtar. Våra resultat tyder på att räckviddsbedömningarna i ref. 1 var väl optimistiska. Det är emellertid möjligt att med avancerade system nå 6-10 ggr avbildningsräckvidden för konventionella "kamera och strålkastare"-system eller 3-5 ggr räckvidden vid avbildning i dagsljus. Räckvidderna mot mörka mål (=5 % reflektans) ligger då mellan 3 m och 14 m i normala vatten. Kostnaden för ett sådant system uppskattas till minst 2 miljoner kronor, systemets volym till 1m3 och effektkravet till 1 kW. Om FMV eller Marinen anser att dessa kostnads/prestanda förhållanden är intressanta bör en tillämpningsspecifik studie initieras. Vågornas inverkan vid avbildning genom vattenytan är ett svårt problem. Det är tveksamt om någon svensk tillämpning kan motivera en ytterligare forskningsinsats rörande avbildning genom ytan. FOA avslutar härmed studierna av avancerad optisk undervattensavbildning. Forskning rörande optiska ekolodssystem (FLASH-HAWKEYE) fortgår.
Abstract On commission by FMV Radar:O and within the ASW main project, FOA has conducted underwater imaging field tests. The final tests were performed in December 1993 within the project "Laser for underwater applications". The work is a continuation of an investigation assignment from the Commander in Chief of the Royal Swedish Navy on underwater imaging. This investigation was presented in the FOA Report A 30039, January 1988: "Underwater Optics for Observation and Inspection Purposes" (ref. 1).The motives of investigating the capability of advanced hydro optical systems are mainly: 1. All possible alternatives for reconnaissance or observation from the air through the surface must be examined. 2. It is desirable to increase the range of the camera systems aboard MCM-ROV:s and submarines. Our results imply that the range assessments in ref. 1 were too optimistic. Utilising advanced systems makes it however possible to reach 6-10 times the range of conventional "camera and incandescent lighting" systems. The cost of such a system is estimated to in the order of 2 million SEK.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182