Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laserdiodpumpad fasta tillståndslaser med våglängden 2 ?m.

Laserdiodpumpad fasta tillståndslaser med våglängden 2 ?m. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Göran, Callenås Anders
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-11
Rapportnummer: (FOA C 30756-3.1)
Nyckelord diode laser pumping, solid state laser, thulium holmium laser, antisensor laser, laserdiodpumpning, fasta tillståndslaser, antisensorlaser, 330, 513110
Sammanfattning Rapporten presenterar den verksamhet som bedrivs på FOA inom teknikområdet laserdiodpumpad fasta tillståndslaser med våglängden 2 mm. Forskningen bedrivs inom projektet antisensorlaser. Grundläggande modeller för cw och pulsad laser presenteras tillsammans med resultat och erfarenheter från konstruktion av en laserdiodpumpad cw laser baserad på thulium (Tm), holmium (Ho) dopad yttrium lithium fluorid (YLiF4), förkortat TM,Ho:YLF. Materialmätningar med avseende på uppkonversion av pumpenergi från övre lasernivån har genomförts. Uppkonversionen ger förluster som yttrar sig i högre lasertröskel och minskad effektiv livslängd i övre lasernivån. Resultatet visar mindre uppkonversion i Tm,Ho dopad YLF än i med samma joner dopade i yttrium aluminium granat (Tm,Ho:YAG). En enkel pumpkonfiguration har konstruerats som producerade ett pumpfokus med ca 200 mm radie. Med 1 W pumpeffekt uppnåddes en uteffekt på 50mW med laserkristallen vid rumstemperatur (25oC) och 77mW med kristallen kyld till 5oC. Den uppmätta lasertröskel stämde väl överens med det beräknade värdet. Effektivitet var bara 10% jämfört med det förväntade värdet på 50%. Avvikelsen tros bero på skillnaden mellan pumpeffekt fördelningen i pumpfokus producerad av pumpkonfigurationen och den som används i modellen (gaussisk). Mätning av stråltvärsnitt, våglängd och modinnnehåll har även genomförts och presenteras i rapporten.
Abstract The report presents the research at FOA in the field of diode laser pumped solid state lasers with 2 mm wavelength. The research is made within the project Antisensorlaser. Basic models for cw and pulsed lasers are presented together with results and experience from design of a diode laser pumped cw laser based on Thulium (Tm), Holmium (Ho) doped Yttrium Lithium Fluoride (YLiF4), abbreviated Tm,Ho:YLF. Measurements on upconversion of energy from the upper laser level in the laser crystal has been made. The upconversion cause loss of energy which leads to higher laser threshold and lower upper state effective lifetime. The result show less upconversion in Tm,Ho doped YLF than with the same active ions doped into Yttrium Aluminium Garnet (Tm,Ho:YAG). A simple pump configuration has been assembled which produced a pump focus of about 200 mm radius. With 1 W pump power an output power of 50mW was achieved with the laser crystal at room temperature (25oC). With the crystal cooled to 5oC temperature 77 mW output power was achieved. The measured laser threshold was in good agreement with the calculated value. The efficiency was only 10% compared to the predicted value of 50%. The deviation is believed to be caused by the difference between the pump power distribution produced by the pump configuration and the one used in the model (gaussian). Measurements of laser beam cross section, wavelength and longitudinal laser modes have also been made and is presented in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182