Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utläsningselektronik för termiska IR-detektorer av bolometertyp.

Utläsningselektronik för termiska IR-detektorer av bolometertyp. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ringh Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-11
Rapportnummer: (FOA C 30764-3.1)
Nyckelord thermal detector, bolometer, l/f-noise, noise factor, MOS, CMOS, BiCMOS, termisk detektor, l/f-brus, brusfaktor, 330, 51313310
Sammanfattning Termiska IR-detektorer kan användas i bildalstrande IR-system med hög temperaturupplösning. En detektortyp som visat sig ge bra responsivitet är resistansbolometern. Radiometriska beräkningar av förväntad signaleffekt för en IR-kamera med NETD=0.1K redovisas. Traditionell utläsningselektronik för fotondetektorer är inte direkt tillämpbar på bolometerdetektorn. Vid elektrisk utläsning av signalerna från en bolometer måste man ta hänsyn till effektutvecklingen pga biasström genom detektorn. Vidare är valet av biasresistor viktigt eftersom man kan få instabilitet och överhettning vid olämpliga resistanskombinationer. Elementär bolometerteori tas upp och ett exempel ges med värden publicerade av företaget Honeywell. Krav ställs på lågt brus i utläsningselektroniken. Brusberäkningar har gjorts för transistorer med varierande dimensioner mindre än 50mm x 50mm i en typisk CMOS-process. Resultatet visar att l/f-bruset är dominerande vid låga frekvenser. Några brusberäkningar för BiCMOS har emellertid inte ej genomförts pga att processparametrar saknas. En slutsats av jämförelsen mellan de bägge teknikerna är att man måste kompensera för l/f-bruset för attt kunna använda CMOS i den aktuella tillämpningen. Ett exempel ges också på A/D-omvandling baserad på en sigma-delta modulator, tillämpad på en arrar av IR-detektorer.
Abstract Thermal IR detectors can be used for imaging IR systems with high temperature resolution. One detector type which has shown high responsivity is the resistance bolometer. Radiometric calculations on the expected signal power for an IR camera with NETD = 0.1K has been made. Traditional readout technique for photon detectors is not directly applicable to bolometer detectors. During the read out of the signals from a bolometer one has to consider the power dissipation due to bias current thorugh the detector. Further on, the choice of bias resistor is important for stability reasons because it is possible to overheat the detector when using unsuitable resitance values. Elementary theory for bolometers is touched and an example is given with values published by the Honeywell company. There is a demand for low noise in the read out electronics. Noise calculations have been made for transistors with varying dimension less than 50mm x 50mm in a typical CMOS-process. The results show that the l/f-noise is dominating at low frequencies. Noise calculations for BiCMOS have not been made however due to the lack of process parameters. One conclusion when comparing the two techniques is that one has to compensate for the l/f-noise when using CMOS in the actual application. One example is given on a sigma-delta modulation based A/D-converter applied to an array of IR-detectors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182