Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Caesium-137 in a boreal forest ecosystem : aspects on the long-term behaviour.

Caesium-137 in a boreal forest ecosystem : aspects on the long-term behaviour. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny, Nylen Torbjörn, Nelin Per, Palo Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 28
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40284-4.3)
Nyckelord Radioaktivt cesium, Cs-134, Cs-137, skogsekosystem, Tjernobyl, upptag, omfördelning
Sammanfattning Kretsloppet för radioaktivt cesium, särskilt isotopen Cs-137, studeras i boreala skogsbiotoper vid Vindelns forskningsstation, 60 km NV Umeå. Fördelningen av radioaktivt cesium i detta skogsekosystem före - och under olika perioder efter - Tjernobylolyckan, återspeglar förekomsten av snabba förändringar, särskilt i tidiga skeden efter depositionen, överlagrat på långsam omfördelning över långa tidsperioder. De definitiva orsakerna till denna komplexa dynamik över omfördelningen har ännu inte otvetydigt kunnat fastställas. I detta arbete använder vi oss av de specifika resultaten från lokala fältstudier vid Vindelns forskningsstation, för att beskriva det allmänna fördelningsmönstret och tidsberoendet för Cs-137 under omfördelningen i ett borealt skogsekosystem. Vi ställer hypotesen att: "Det Cs-137 som förts in i kretsloppet i en boreal skog konvergerar under omfördelningen mot en homogen fördelning bland de levande cellerna i systemet". Syftet med detta arbete är att belysa hur förutsägelser baserade på vår hypotes om omfördelningsprocesserna i den boreala skogen stämmer med det kända svaret enligt resultaten från de lokala studieområdena. I synnerhet diskuteras olika indikationer på att det existerar ett implicit beroende i dynamiken för omfördelningsprocesserna av primärproduktion och tillväxt. Möjligheterna att utveckla enkla men nöjaktiga modeller utgående från dessa processer berörs också med avseende på beräkning av dos och dosinteckning på lång sikt från konsumtion av skogsprodukter, t ex bär eller älgkött.
Abstract Cycling of radioactive caesium, particularly the isotope Cs-137, is studied in boreal forest biotopes mainly located at the Vindeln experimental forest, 60 km NW of Umeå. The distribution of radioactive caesium in this forest ecosystem prior to and in different periods after the Chernobyl accident reflects the xistence of fast changes particularly at an early stage after the deposition, superimposed on slow redistribution over long time periods. The definite causes to this complex dynamic behaviour are not yet unambigously established. In this work we use the specific results from local field studies as a basis to describe the general patterna and time dependence of Cs-137 present in a boreal forest tends towards a homogenous distribution among the living cells of that sytem. The aim of this work is to elucidate how predictions based on our hypothesis about the redistribution processes in the boreal forest corroborates with the known response according to results from the local sites. In particular the implicit dependence of the dynamics of the redistribution processes on primary production and growth at different sites is indicated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182