Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av organiska ämnen som emitteras från plastgolv.

Analys av organiska ämnen som emitteras från plastgolv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rittfeldt Lars
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40288-4.5)
Nyckelord Provtagning, Tenax, analys, emission, golv, PVC, matta, lim, avjämningsmassa, spackel, 2-etylhexanol, butanol
Sammanfattning En förenklad provtagnings- och analysmetod för bestämning av organiska ämnen som emitteras från plastgolv har tagits fram. Provtagningen gjordes på "Tenaxrör" från en bestämd yta av plastgolvet som övertäckts med ett urglas. Tenaxrören desorberades termiskt och analyserades med GC/MS. Emissionen från 24 st olika golvprover har studerats under 8 månader. Proverna, som bestod av två olika plastmattor lagda på olika underlag med tre olika fuktighalter (RF 50, 80 resp 90%), förvarades i ett rum vid 23oC och RF 45%. För huvuddelen av golvproverna minskade totala emissionen av organiska ämnen från ca 160 mg/m2h (en vecka) till ca 80 mg/m2h (tre månader). För två prover, med plastmatta limmad direkt på betongunderlag med RF 90%, ökade emissionen efter ca 1 månad. Ökningen utgjordes till största delen av 2-etylhexanol vilket kunde härledas till en nedbrytning av estrar som finns i limmet. Användning av avjämningsmassa, som håller ett lägre pH än betong, förhindrade nedbrytningen.
Abstract Emission of VOC from PVC floorings was sampled on Tenax GC adsorbent tubes by means of a glass shade covering a defined area of the floor. The Tenax tubes were thermally desorbed and analysed with a gas chromatographic masspectro- metric system. Samples of PVC floorings, underlayed with different materials at three levels of humidity (RH 50, 80 and 90%), were stored in a room at a temperature of 23oC and a humidity of RH 45%. The emission of VOC from the samples was analysed four times during a period of 8 months. For most of the samples the emission declined from about 160 mg/m2h (one week) to about 80 mg/m2h (three months). Two samples, with floor tile glued on the most humid (RH 90%) concrete (no levelling compound), had an increasing emission after about one month. The increase was mainly made up of 2-ethylhexanol that was formed in the hydrolysis of the esters present in the glue. When using a levelling compound, having a lower pH than concrete, the degradation of materials in humid floors did not occur.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182