Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gentekniska studier av ett alfa-amylasbaserat proteinproduktionssystem i Streptomyces. 1. Konstruktion av en reglerbar sekrektionsvektor för heterolog expression i Streptomyces lividans.

Gentekniska studier av ett alfa-amylasbaserat proteinproduktionssystem i Streptomyces. 1. Konstruktion av en reglerbar sekrektionsvektor för heterolog expression i Streptomyces lividans. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Osterman Annika, Granström Micael, Forsman Mats
Ort: Umeå
Sidor: 28
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40297-4.4)
Nyckelord Streptomyces, beta-lactamase, alfa-amylase, interferon-alfa2, acetylkolinesteras
Sammanfattning Streptomyces är en bakterie som använts inom bioteknisk industri för produktion av antibiotika sedan 40-talet. Förutom antibiotika producerar streptomyceter många andra farmaceutiskt värdefulla föreningar och industriella enzymer i extracellulär form. Produktion av främmande proteiner i denna bakterie är på stark frammarsch och flera typer av proteiner har uttryckts med framgång. En klar försörjningsaspekt för skydd mot BC-agens finns i etablerandet av sådana produktionssystem inom landet, för produktion av skyddsproteiner. I denna rapport beskriver vi konstruktionen av en reglerbar expressionsvektor för produktion och sekretion av heterologa proteiner i Streptomyces. Produktionen åstadkommes med hjälp av promotor och styrsignaler från en Streptomycesgen kodande för ett extracellulärt alfa-amylas. Genuttrycket kan regleras genom att promoton aktiveras med stärkelse medan glukos har en hämmande effekt. Generna för beta-laktamas, interferon-alfa2 och acetylkolinesteras inserterades som direkta fusioner till alfa-amylasets signalsekvens. Reglerat uttryck av beta-laktamas erhölls men expressionsnivån i förhållande till produktionskapaciteten för ala-amylas i originalstammen, var låg. En studie av alfa-amylasgenens regulatoriska regioner visade ett komplext kontrollmönster. Mekanismerna involverade transkriptionell kontroll där ett aktiverande element beläget mellan 120 och 900 nukleotider uppströms promotorn visade sig ha betydelse. Kvantitativa RNA-analyser visade att även post-transkriptionella mekanismer bidrar till regleringen av genuttrycket.
Abstract Streptomyces is an industrially important microorganism which produces a wide variety of useful pharmaceutical compounds and industrial enzymes in extracellular form. Heterologous expression in this bacteria is progressing and several types of proteins have been expressed successfully. We have constructed a regulated expression vector for production and secretion of heterologous proteins in Streptomyces. This was done by using the promoter and secretion signals from a Streptomyces gene encoding an extracellular alfa-amylase. The promoter is carbon source regulated in the sense that it is active in presence of starch while glucose suppresses the expression. Genes for beta-lactamase, interferon-alpha2 and acetylcholinesterase were inserted as direct fusions to the signal sequence. Regulated expression of beta-lactamase was obtained but the level of synthesis in relation to the capacity of production of alpha-amylase by the original strain, was lower than expected. A study of the regulatory regions of the alpha-amylase gene revealed a complex regulatory pattern. The mechanisms involved transcriptional control, where an activating element located between 120 and 900 nucleotides upstream of the promoter proved to be of importance. Quantitative RNA analysis showed that post-transcriptional events as well, contribute to the regulation of gene expression.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182