Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Konsekvenser på kommunal nivå vid radiakbeläggning och användning av kemiska stridsmedel.

Konsekvenser på kommunal nivå vid radiakbeläggning och användning av kemiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Cassel Gudrun, Hulten Göran, Ulvsand Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 66
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40308-4.7)
Nyckelord Radiakindikering, stråldos, prognosmallar, radiakkarta, skadeutfall, utrymning, ledning, räddningstjänst, kommunala funktioner
Sammanfattning Rapporten redovisar en studie av viktiga lokala samhällsfunktioners möjligheter att verka efter anfall med kemiska stridsmedel i utkanten av Umeå tätort eller vid radiakbeläggning efter kärnvapeninsats i Finland. Förloppet har följts upp efter det akuta skedet upp till en vecka. Insatsen med kemiska stridsmedel sker mot mål strax utanför tätorten. Gasmolnet förs med vinden in över staden som exponeras under minst två dygn. Studien har visat på brister både med avseende på ansvarsförhållanden och vidtagna fredsförberedelser. Umeå befolkning behöver utrymmas, i vissa områden inom loppet av några timmar. Vid radiakbeläggning berörs stora delar av Västerbotten. Svårigheter att kartlägga beläggningsområdet har identifierats. Studien föreslår förändringar i nu gällande rutiner för radiakindikering på länsnivå. Befintliga prognosmetoder är ej tillämpliga i åskådarfallet och nya prognosmetoder, gärna i form av mallar, bör därför tas fram. Studien jämför också strålbelastningen från externbestrålning i olika skyddslaternativ under loppet av två månader.
Abstract Investigation of possibilities to fulfil important missions in the outskirts of a population centre after an attack with chemical warfare agents or by radiac fallout after a nuclear attack in Finland. The course of events has been studied after the initial period up to a week. The target for the attack with chemical warfare agents is in the outskirts of the population centre. Due to the wind direction the city will be exposed to the gas plume during at least 48 hours. The result shows both lack of responsibility regulation and peace preparations. A major part of the population in Umeå has to be evacuated, in certain areas within a couple of hours. A radiac fallout will cover main parts of the county of Västerbotten. Difficulties to identify the fallout area has been emphazised. The conclusion suggests changes in the present routines for radiac detection at county level. Existing prognose methods are not applicable for nuclear events 50 km outside the Swedish border. The analyses compare the irradiation level for different protective alternatives.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182