Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Giftiga gasmoln! Sju kemikaliers toxikologiska egenskaper och de skadebilder som kan uppstå vid en olyckssituation.

Giftiga gasmoln! Sju kemikaliers toxikologiska egenskaper och de skadebilder som kan uppstå vid en olyckssituation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anjemo Rickard, Koch Bo, Runn Per, Segerstedt Bo
Ort: Umeå
Sidor: 39
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40322-4.5)
Nyckelord Ammoniak, klor, svaveldioxid, vätecyanid, akrylnitril, nitrösa gaser, metylisocyanat, akut toxicitet, probit, skadekategorier
Sammanfattning Föreliggande rapport är en genomgång av sju industrikemikaliers akuta toxikologiska verkan på människa samt en redogörelse för de skadebilder som kan tänkas uppstå efter ofrivilliga utsläpp av ämnena. Idag baserar sig många toxikologiska bedömningar främst på underlag från toxikologiska handböcker, uppslagsverk och/eller databaser. Eftersom uppgifterna i dessa källor är relativt osäkra blir också de toxikologiska konsekvensberäkningarna behäftade med ännu större osäkerheter. För att undvika detta bygger rapporten i möjligaste mån endast på toxikologiska uppgifter ur originalrapporter eller originalundersökningar. Vidare är ämnenas toxikologiska effekter på människa uttryckta som parametrar i probitberäkningar, vilka på ett enkelt sätt belyser sambandet mellan koncentration av ämnet, exponeringstid, toxiska effekter samt procentuellt utfall.
Abstract The present report is a survey of the acute toxicological effects in humans of seven industrial chemicals and an estimate of the injuries that can originate from unintentionally discharge of those chemicals. Today many toxicological assessments are based primary on data from toxicological handbooks, reference books and/or data bases. Due to the relative large uncertainty of data in these toxicological sources the resulting casualty assessments will have an even larger uncertainty. To avoid this, the toxicological data in this report are, when posssible, only collected from original reports or investigations. Furthermore the toxicological effects of the chemicals in humans are expressed as parameters for probit calculation, which in a simple way illustrates the relationship between concentration of the substance, exposure time, toxic effects and relative repsonse in a human population.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182